Home Oznámení INSOLVENCE
INSOLVENCE PDF Tisk Email
Pátek, 07 Září 2012 10:47

 

I n s o l v e n c e

 

Právní úprava ČR umožnila s účinnosti od 1.ledna 2008, zbavení se svých dluhů dle zákona č. 182/2006 - a to pomocí insolvenčního řízení.

 

Tento zákon upravuje :

 

1) Řešení nastálé či hrozící finanční krize tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozící finanční krizí a uspokojení dlužníkových věřitelů.

 

2) Druhá fáze pak je konečné oddlužení dlužníka v rámci jednání před Krajským soudem v Ostravě.

 

Pod pojmem I n s o l v e n c e si tedy můžeme laicky představit "neschopnost splácet uzavřené finanční závazky"

 

Přihlásit se do insolvenčního řízení se mohou fyzické osoby osobně, nebo i z titulu neúspěšného podnikání. V tomto případě se však osobní banrot týká pouze fyzických osob, jejichž dluhy nepocházejí z podnikatelské činnosti!

 

V rámci zahájení insolvenčního řízení, je nutné pravdivě a podrobně poskytnout v okamžiku sepisování formálních náležitostí ,veškeré informace o výši dluhu u všech věřitelů! Doložit tyto patřičnými smlouvami, které k těmto závazkům byly mezi věřitelem a dlužníkem uzavřeny. Tyto pohledávky jsou následně řádně přezkoumány a příslušným insolvenčním soudem je vyhlášen způsob úpadku a jeho průběh. Nutno zde podotknou, že není přezkoumávána pouze výše dluhu, ale i majetková podstata - jistina dlužníka, kterou může nabídnout k umoření dluhů a která bývá na návrh zástupce věřitelů , navržena ke zpeněžení. Velmi často se stává, že jediná majetková jistina u dlužníků bývá v podobě dužstevního bytu. Osoba, která se přihlásí do insolvěnčního řízení si málo kdy toto uvědomí!!

V případě, že informace o příjmech a výši pohledávek dlužníka, který hodlá řešit tuto nepříjemnou finanční situaci insolvencí nebudou pravdivě uvedeny, může být oddlužení řešeno Konkurzem, což je zvláštní druh insolvenčního řízení, kdy je nabídnut k prodeji veškerý majetek dlužníka, veškeré úspory a dlužník za své dluhy odpovídá až do jejich úplného uhrazení. Tento postup je totožný resp. obdobný, jako u nařízení exekuce. V případě, že konkurz bude pro platební nechopnost dlužníka zrušen, můžou se věřitelé kdykoliv v budoucnu o své pohledávky přihlásit.

 

Je proto nutné, aby každý z družstevníků, který se dostal do tíživé finanční situace dobře zvážil, zda jeho závazky jsou natolik vysoké, že převyšují tržní cenu družstevního bytu, který májí v nájmu a který obývají.

Informace k této problematice získáte na stránkách Ministerstva spravedlnosti nebo osobně na oddělení členské evidence kancl. 22 a kancl. 23 ve 2.poschodí BD v Orlové.

 

Mgr.Potyšová Renata

vedoucí správního odd.