Home Oznámení
Oznámení
Insolvence a exekuce PDF Tisk Email
Středa, 02 Prosinec 2015 14:46

Bližší informace o insolvenčních řízeních a exekucích čtěte zde.  Klikněte ZDE.

 
Nová členka představenstva PDF Tisk Email
Pondělí, 23 Listopad 2015 08:28

Představenstvo na svém jednání dne 12. listopadu jednomyslně kooptovalo novou členku představenstva a to paní Helenu Maršálkovou (45). Paní Maršálková je nejen dlouhodobá členka družstva, ale  především dlouholetá správcová a delegátka družstva. 

 

 
Odečty vodoměrů PDF Tisk Email
Čtvrtek, 05 Listopad 2015 07:12

Pro správce domů jsou připraveny na technickém úseku odečtové listy vodoměrů. Odečty budou prováděny správci domů v termínu 28 - 29. listopadu. Přesný termín odečtu bude správcem vyvěšen v nástěnce domu. V případě, že v uvedený termín nebudete moci zajistit zpřístupnění bytu, požádejte svého správce o předčasný odečet. Správce je vždy povinen zkontrolovat stav vodoměrů osobně a zapsat odečtené hodnoty. Správnost hodnot potvrdí nájemník svým podpisem. Řádně si ověřte podepisované hodnoty.

 
Jak správně používat termostatické ventily PDF Tisk Email
Úterý, 27 Říjen 2015 08:18

Je to již 20 let, co byly instalovány v domech a bytových jednotkách systémy na regulaci tepla. Tyto armatury hrají velkou úlohu v úsporách tepla. Pravidelnou údržbou a servisem lze zajistit správnou  funkci regulace. Tyto systémy jsou ze strany nájemníků resp. správců často opomíjeny. Kontrolou a seřízením odbornou firmou lze zajistit trvalé úspory ve vytápění.

Jak správně zacházet s termostatickými ventily v bytech se dozvíte ZDE.

 
PO preventivní kontroly ukončeny PDF Tisk Email
Pondělí, 12 Říjen 2015 12:30

Vážení správci,  byly ukončeny preventivní požární kontroly fa PYREX. Výsledky kontrol jsou zpracovány v písemné  zprávě. Žádáme všechny správce, kteří  se dosud s těmito závěry periodické kontroly neseznámili, aby se dostavili na technický úsek. Bytoví technici Vám uvedenou zprávu předloží a pomohou navrhnou způsob odstranění nedostatků. Většina závad je potřebné odstranit do 30. 11. 2015. Zpráva rovněž navrhuje způsob nápravy a uvádí k porušení, kterých  norem či vyhlášek došlo. Chtěli bychom rovněž vyzdvihnout práci správců, kteří dbají na to, že uvedené závady se odstraní ihned a nečekají na  pravidelné preventivní prohlídky. Největším nešvarem je vytváření překážek v únikových cestách (květináče, stolečky, botníky….) a skladovaní nepotřebných věcí ve sklepních prostorách. Svým přístupem k odstraňování nepotřebností mohou přispět  všichni nájemníci. Tím se snižuje riziko požáru. Pro likvidaci větších odpadů využijte sběrný dvůr, který je k dispozici bezplatně všem občanům.


 

 
Informace z SD PDF Tisk Email
Čtvrtek, 08 Říjen 2015 09:58

Dne 15. 9. 2015 se konalo náhradní zasedání nejvyššího orgánu družstva Shromáždění delegátů. Z důvodu  nepřítomnosti nadpoloviční většiny delegátů, muselo být  červnové SD  přerušeno a část programu projednána v  náhradním termínu. Nejdůležitějšími body bylo schválení nových členů představenstva Ing. Bohumila Markuse a Bc. Michala Kobese. Dále byl schválen nový jednací a volební řád. Zápisy z SD najdete po přihlášení do interní části webových stránek.

 
Zahájení topné sezony PDF Tisk Email
Úterý, 29 Září 2015 13:38

Dne 26.9.2015 bylo zahájeno vytápění bytových objektů. Teplota topného media je automaticky regulována dle venkovních teplot. Pokud je systém zavzdušněn nebo nedošlo k spuštění vytápění informujte svého správce.

 
Požární preventivní kontroly PDF Tisk Email
Čtvrtek, 13 Srpen 2015 06:31

Vážení správci , od 18.8.2015 budou zahájeny periodické roční preventivní kontroly PO a BOZP a revize PHP a hydrantů.

Správci budou kontaktováni zástupci firmy PYREX. Předběžné termíny kontrol na jednotlivých domech najdete po kliknutí ZDE.

Žádáme o vstřícnost a spolupráci s požárními preventisty zejména v zpřístupňování společných prostor. V případě, že v uvedený termín nemůžete být přítomni kontrole, zajistěte předání klíčů od společných částí  svému zástupci či jiné pověřené osobě.

 

 
Exekuční dražby družstevního podílu PDF Tisk Email
Pondělí, 10 Srpen 2015 11:27

Exekuční dražby družstevního podílu

 (další články k bydlení najdete v rubrice OSTATNÍ / BYDLENÍ - )

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu od 1.1.2013 změnila řadu pravidel. Úpravy se týkají i bytových družstev.

Právní úprava do 31.12.2012 nerespektovala odlišnosti bytových družstev, takže se členství postihovalo stejně jako u dalších obchodních společností bez ohledu na to, jaký byt byl člen oprávněn užívat. U dlužníka – člena bytového družstva byl proto exekučně postižen jeho členský podíl, kdy po zániku jeho členství družstvo vyplatilo tzv. vypořádací podíl vyčíslený podle obchodního zákoníku. Ten však mnohdy nedosahoval tržní hodnoty bytové jednotky, a zpeněžení družstevního podílu tak pravidelně bylo pro dlužníka i věřitele nevýhodné.

            Novela stanoví, že členský podíl člena družstva (družstevní podíl), tedy i práva a povinnosti spojená s užíváním družstevního bytu, jsou postižitelná dle § 63 exekučního řádu, a je možné v rámci výkonu soudního rozhodnutí o exekuci je prodat v dražbě. Družstevní byt je zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu v realitní sféře a z výtěžku je možné uspokojit několikanásobně větší část dluhů. Vydražitel má pak právo na vyklizení takového člena z družstevního bytu a užívat družstevní byt sám jako nový člen.

Takovou exekucí pak mohou být de facto postiženi i ti členové družstev, jichž se dražba družstevního podílu zdánlivě vůbec netýká. Předlužený člen-nájemce družstevního bytu totiž většinou přestane družstvu hradit běžné měsíční nájemné a úhradu za služby ihned poté, kdy se dozví o nařízení výkonu rozhodnutí a dražbě družstevního podílu.

Pravdou je, že od zahájení úkonů směřujících k dražbě nemá družstvo dostatek času, aby se včas dobralo judikovaného exekučního titulu, který by bylo možné do dražby včas přihlásit, neboť za současného stavu lhůt vyřizování běžných žalobních návrhů bytové družstvo velmi obtížně vymáhá pohledávky za členem-nájemcem bytu ke dni provedení dražby. Pohledávky se pak stávají nedobytnými a nastupuje uhrazovací povinnost ostatních členů družstva. K nabytí vlastnictví družstevního podílu v dražbě totiž nedochází převodem, ale přechodem z rozhodnutí soudu či soudního exekutora a jde o originální způsob nabytí vlastnictví, přičemž okamžikem udělení příklepu se maže veškerá minulost tohoto družstevního podílu. Neexistuje zde vazba mezi povinným a vydražitelem, jako je tomu u převodu smlouvou. Proto nelze na vydražitele přenášet odpovědnost za předchozí závadné chování bývalého člena družstva (přechod dluhů).

bytové družstvo před novelou

bytové družstvo po novele

Exekuce členských práv a povinností dlužníka jako člena v bytovém družstvu byla prováděna postižením majetkových práv – tzv. „vypořádacího podílu“. Podíl, který se tím uvolnil, pak družstvo mohlo prodat za tržní cenu.

Exekuce členských práv a povinností dlužníka člena v bytovém družstvu je prováděna dražbou jeho členského (družstevního) podílu.

Členství dlužníka v družstvu zaniklo a družstvo vyplatilo exekutorovi vypořádací podíl, vyčíslený dle obch. zák.

Členství dlužníka v družstvu zanikne a novým členem družstva se stane vydražitel.

 Čerpáno z podkladů SČMBD

 

 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Strana 3 z 17