Home Oznámení
Oznámení
SD PDF Tisk Email
Úterý, 11 Květen 2021 11:37

Váženi delegáti,

upozorňujeme na blížící se termín pro odevzdání "Vyjádření  k návrhu rozhodnutí delegátů Per rollam". Termín k doručení do sídla družstva je tento pátek 14. května 2021. Vyjádření můžete doručit osobně na sekretariát družstva (na vyžádání obdržíte kopii) nebo do poštovní schránky umístěné v přízemí družstva u výtahu nebo poštou tak, aby  vyjádření bylo doručeno nejpozději v pátek 14.5.2021! V případě pozdějšího doručení je rozhodnutí neplatné.

 

 
Informace k vyúčtování služeb PDF Tisk Email
Úterý, 27 Duben 2021 09:56

INFOPRMACE K VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ROK 2020

Vážení nájemníci,

 

v nejbližších dnech obdržíte v obálkách do poštovních schránek vyúčtování služeb za rok 2020. V případě nedoplatků a jiné doručovací adresy bude vyúčtování zasláno prostřednictvím České pošty.

Pokud máte dotaz k vyúčtování či chcete podat k vyúčtování reklamaci, žádáme, abyste tak učinili písemnou formou a to zasláním námitky na adresu družstva nebo vhozením námitky do poštovní schránky přímo v sídle družstva nebo odesláním na e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Před podáním námitky k vyúčtování služeb si nejdříve řádně zkontrolujte stavy měřidel - vodoměrů a indikátorů topných nákladů (ITN), resp. zálohové platby. V reklamaci musí být jasně specifikováno, kterou položku reklamujete. Doporučujeme srovnat si položky podle předchozího vyúčtování služeb na bytě vč. cen za jednotku a množství.

Přeplatky budou zasílány v zákonné lhůtě, a to do 31.08.2021. Do tohoto data je rovněž povinností uhradit případný nedoplatek vyplývající z vyúčtování služeb. V případě vyšších nedoplatků bude nájemci upravena výše zálohových plateb.  

Ze zákona:

Vyúčtování služeb za předchozí rok musí poskytovatel služeb zpracovat a předat konečným spotřebitelům nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období, tedy do 30.4. roku následujícího (dle § 7 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty).

Finanční vyrovnání

Lhůta pro finanční vyrovnání přeplatků, ale i nedoplatků je 4 měsíce od doručení vyúčtování.

Reklamace a námitky

Upozorňujeme nájemníky družstevních bytů/nebytových prostor a vlastníky jednotek domů ve správě BD v Orlové, aby dodrželi termín pro podání případných námitek ke způsobu či obsahu vyúčtování (reklamaci). Reklamační lhůta je 30 dní a začíná běžet od data doručení vyúčtování.

 

 
Info k SD formou per rollam PDF Tisk Email
Čtvrtek, 22 Duben 2021 08:51

Vážení delegáti,

dne 21. dubna 2021 Vám byli odeslány podklady pro rozhodování shromáždění delegátů formou per rollam (rozhodování mimo zasedání v písemné formě). V následujících dnech tedy obdržíte do svých poštovních schránek, na adresu uvedenou v seznamu delegátů, podklady pro Vaše rozhodnutí. Podklady tvoří Výroční zpráva BD v Orlové za rok 2020, zápis o rozhodnutí představenstva o konání shromáždění formou per rollam s uvedením podmínek pro toto konání a tiskopis vyjádření k návrhu rozhodnutí.

Po prostudování přiložených podkladů svá rozhodnutí vyjádřete na formuláři s názvem „Vyjádření k návrhu rozhodnutí shromáždění delegátů per rollam“.   Řádně vyplněný formulář doručte do sídla družstva nejpozději do 14.5.2021. Věříme, že k tomuto mimořádnému způsobu rozhodování přistoupíte odpovědně.

Podklady pro rozhodování delegáta jsou rovněž k dispozici na sekretariátu družstva v sídle Bytového družstva v Orlové, Masarykova třída 1326, 735 14 Orlová – Lutyně, v úředních dnech Pondělí a Čtvrtek 7:00 - 11:30 a 12:00 – 16:00 hodin, případně po telefonické domluvě i v jiném čase.

V případě nejasností se můžete dotazovat na sekretariátu družstva a to osobně, telefonicky nebo e-mailem.  Tel: 596 540 110, 596 540 115, 596 540 111, e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 Vyjádření delegáta k návrhům rozhodnutí

 
Informace pro delegáty 16.04.2021 PDF Tisk Email
Pátek, 16 Duben 2021 00:00

Vážení členové družstva,

v souladu s platnou právní úpravou a stanovami družstva zveřejňujeme informaci týkající se podmínek rozhodování shromáždění delegátů per rollam (rozhodování mimo zasedání v písemné formě) tak, aby družstvo bylo schopno přijímat rozhodnutí i v případě, kdy nebude možné konat shromáždění delegátů obvyklým způsobem vzhledem k současné situaci – ohrožení zdraví koronavirem na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními, které stanovilo představenstvo BD v Orlové dne 15.04.2021 usnesením č. 14/04/2021, v souladu s §18 odst. 2 a § 19 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb.

Všechny potřebné informace naleznete v tomto dokumentu:

Informace pro delegáty BD v Orlové

Zápis o rozhodnutí představenstva

Za představenstvo BD v Orlové

Ing. Bohumil Markus
předseda představenstva

 

 

 
Oznámení od 15.04.2021 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 15 Duben 2021 08:41

O Z N Á M E N Í

 

ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH A POKLADNÍCH HODIN s účinností od 13.10.2020 do odvolání nadále trvá.

Úřední styk je nadále zajištěn zejména elektronicky (e-mail, DS) či telefonicky. Pro osobní doručení písemnosti můžete využít poštovní schránku umístěnou v přízemí budovy č.p. 1326.

Osobní kontakty jsou možné pouze na základě domluvy s příslušným zaměstnancem. Podmínkou vstupu do objektu správy družstva a při osobním jednání je používání respirátoru a připravené dezinfekce.

Pokladna je nadále pro příjem plateb uzavřena. Platby nájmu lze provádět bankovním převodem na účet č. 1478946/0300, variabilním symbolem (VS) je č.p. domu a č. bytu (např. 101208 pro č.p.1012

a číslo bytu 08) nebo poštovní poukázkou. Poplatky za úkony družstva pak s VS s předčíslím 2 (např. 2101208).

Veškeré dotazy směřujte na jednotlivé úseky správy družstva. Kontakty jsou zveřejněny na webových stránkách družstva https://www.bdorlova.cz.

 

 
Konání ČS per rollam PDF Tisk Email
Pondělí, 15 Březen 2021 15:12

ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA

Představenstvo Bytového družstva v Orlové rozhodlo na svém zasedání dne 11.03.2021 v souladu s § 18 odst. 2 a § 19 odst. 2, zákona č. 191/2020 Sb., ve spojení s ustanovením § 652 a násl. ZOK, o podmínkách rozhodování členských schůzí per rollam (rozhodování mimo zasedání v písemné formě) tak, aby samosprávy byly schopny rozhodovat i v případě, kdy nebude možné vzhledem k současné situaci – vyhlášenému nouzovému stavu v ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními, konat členské schůze obvyklým způsobem. Přijímat rozhodnutí členské schůze tímto způsobem je možné až do 30.06.2021. Zápis o rozhodnutí představenstva. Titskopisy pro konání ČS per rollam jsou uloženy v sekci Formuláře-tisky, pro správce. Listina o převzetí návrhu rozhodnutí člena samosprávy bude správcům vytištěna na BD.

 

 
Oznámení od 25.02.2021 PDF Tisk Email
Středa, 24 Únor 2021 15:19

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví se zakazuje s účinností ode dne 25.02.2021 od 00:00 hod. do odvolání pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor, zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny podmínky a požadavky normy ČSN, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech budov, mimo bydliště nebo ubytování.

Při pohybu a pobytu v prostorech správy družstva je povinností všech příchozích používat předepsané ochranné prostředky dýchacích cest.

Při vstupu do prostor družstva doporučujeme dále použít dezinfekci rukou, která je připravena na jednotlivých podlažích. Žádáme současně, pokud je to možné, o omezení osobního kontaktu s pracovníky správy. Doporučujeme využití telefonické a elektronické komunikace, případně využít pro písemnosti poštovní schránky umístěné v přízemí administrativní budovy č.p. 1326.

 

 
Konání členských schůzí PDF Tisk Email
Čtvrtek, 18 Únor 2021 09:45

Podmínky konání členských schůzí do 28.02.2021, prodlouženo do 28.3.2021.

I když poslanecká sněmovna nouzový stav trvající od 5.10.2020 do 14.2.2021 neprodloužila, rozhodla vláda o vyhlášení nového nouzového stavu a o přijetí nových krizových opatření do 28.2.2021.

Opět se umožňuje konat schůze při max. 10 osobách. Má-li se konat schůze, které se na jednom místě zúčastní více než 10 osob, je nutné dodržet následující podmínky:

a) každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, nýbrž chirurgickou roušku nebo respirátor min. FFP2, KN95 nebo N 95,

b) je třeba dodržet rozestupy min. 2 metry,

c) každá osoba předloží před zahájením svolavateli či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo PCR-testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden před nejvýše 3 dny,

d) zasedání se může zúčastnit max. 50 osob. V počtu nad 50 osob lze za výše uvedených podmínek konat zasedání pouze tehdy, kdy je o nezbytné splnění zákonem uložených povinností (mezi tyto povinnosti se výslovně řadí volby orgánů právnických osob). Tato omezení představují podstatnou překážku pro většinu schůzí členů BD a SVJ.

 

Neprodloužení dosavadního nouzového stavu má vliv na ukončení funkčního období osob, kterým bylo prodlouženo na základě § 20 odst. 1, zákona č. 191/2020 Sb. - LEX COVID, do konce roku 2020. Funkční období se podle zmíněného ustanovení prodlužují do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření. Mimořádná opatření jsou definována v § 1 LEX COVID, jsou však vázána pouze k roku 2020. Nový nouzový stav a s ním související opatření vlády již tuto definici nesplňují.

Funkční období členů volených orgánů, která byla na základě zákona č. 191/2020 Sb. - LEX COVID v roce 2020 prodloužena, tak končí dnem 15.5.2021.

 

 
Nabídka zaměstnání PDF Tisk Email
Čtvrtek, 18 Únor 2021 08:21

Čtěte v rubrice INZERCE.

 
«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Strana 1 z 9