Home Oznámení
Oznámení
Zahájení topné sezóny 9/2021 PDF Tisk Email
Pondělí, 20 Září 2021 08:16

Dnes 20.9.2021 bude zahájeno vytápění bytových domů v Orlové. Doporučujeme v prvních dnech nastavit termostatické ventily na radiátorech na hodnotu "5". Tímto se zamezí případnému zavzdušnění otopné soustavy.

Zejména na objektech čp. 1271 až 1277 může dojít po rekonstrukci rozvodů k zavzdušňování systému.

 
Upozornění PDF Tisk Email
Pátek, 10 Září 2021 08:13

Upozornění

V současné době dochází na domech ve vlastnictví Bytového družstva v Orlové k nabízení bezplatného servisu oken. Upozorňujeme všechny obyvatele domů, že se nejedná o iniciativu Bytového družstva v Orlové. Odbornost a serióznost těchto řemeslníků nám není známa a veškeré náklady spojené se servisem oken si nájemci musí uhradit sami. Provedením neodborného servisu oken může dojít k jejich poškození a následné náklady na opravy si budou muset nájemci uhradit.

 

 
Podmínky pro členské schůze od 1.8.2021 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 19 Srpen 2021 05:47

M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í od 1.8.2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I. S účinností ode dne 1. srpna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

13. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 20 osob nebo při dodržení daných podmínek nejvýše 1000 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech.

14. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů:

a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

 

 
Letní odstávka tepla PDF Tisk Email
Úterý, 25 Květen 2021 12:29

Informujeme Vás o schválené letní odstávce dodávek tepla a teplé vody a to v  době od 20.7.2021 od 00 hodin do  22.7.2021 do 10 hodin.

Důvodem jsou servisní práce na zařízení Elektrárny Dětmarovice.

Domy se solárními systémy mohou využít za příznivých teplotních podmínek dodávek teplé vody ze solárních panelů.

 
Rozhodnutí SD per rollam PDF Tisk Email
Pondělí, 17 Květen 2021 00:00

Vážení členové družstva,

 

z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s prokázáním koronaviru SARS CoV-2 na území ČR, kdy se nemohlo konat shromáždění delegátů obvyklým způsobem, bylo představenstvo nuceno rozhodnout o podmínkách rozhodování shromáždění delegátů per rollam (rozhodování mimo zasedání v písemné formě). V přiloženém protokolu jsou uvedena jednotlivá rozhodnutí a výsledky hlasování delegátů ze dne 14.05.2021. Z evidovaných 137 delegátů nejvyššího orgánu družstva se hlasování účastnilo 114 delegátů. PROTOKOL.

 

Ing. Bohumil Markus v.r.

předseda představenstva

 

 

 
Informace k vyúčtování služeb PDF Tisk Email
Úterý, 27 Duben 2021 09:56

INFOPRMACE K VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ROK 2020

Vážení nájemníci,

 

v nejbližších dnech obdržíte v obálkách do poštovních schránek vyúčtování služeb za rok 2020. V případě nedoplatků a jiné doručovací adresy bude vyúčtování zasláno prostřednictvím České pošty.

Pokud máte dotaz k vyúčtování či chcete podat k vyúčtování reklamaci, žádáme, abyste tak učinili písemnou formou a to zasláním námitky na adresu družstva nebo vhozením námitky do poštovní schránky přímo v sídle družstva nebo odesláním na e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Před podáním námitky k vyúčtování služeb si nejdříve řádně zkontrolujte stavy měřidel - vodoměrů a indikátorů topných nákladů (ITN), resp. zálohové platby. V reklamaci musí být jasně specifikováno, kterou položku reklamujete. Doporučujeme srovnat si položky podle předchozího vyúčtování služeb na bytě vč. cen za jednotku a množství.

Přeplatky budou zasílány v zákonné lhůtě, a to do 31.08.2021. Do tohoto data je rovněž povinností uhradit případný nedoplatek vyplývající z vyúčtování služeb. V případě vyšších nedoplatků bude nájemci upravena výše zálohových plateb.  

Ze zákona:

Vyúčtování služeb za předchozí rok musí poskytovatel služeb zpracovat a předat konečným spotřebitelům nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období, tedy do 30.4. roku následujícího (dle § 7 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty).

Finanční vyrovnání

Lhůta pro finanční vyrovnání přeplatků, ale i nedoplatků je 4 měsíce od doručení vyúčtování.

Reklamace a námitky

Upozorňujeme nájemníky družstevních bytů/nebytových prostor a vlastníky jednotek domů ve správě BD v Orlové, aby dodrželi termín pro podání případných námitek ke způsobu či obsahu vyúčtování (reklamaci). Reklamační lhůta je 30 dní a začíná běžet od data doručení vyúčtování.

 

 
Konání ČS per rollam PDF Tisk Email
Pondělí, 15 Březen 2021 15:12

ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA

Představenstvo Bytového družstva v Orlové rozhodlo na svém zasedání dne 11.03.2021 v souladu s § 18 odst. 2 a § 19 odst. 2, zákona č. 191/2020 Sb., ve spojení s ustanovením § 652 a násl. ZOK, o podmínkách rozhodování členských schůzí per rollam (rozhodování mimo zasedání v písemné formě) tak, aby samosprávy byly schopny rozhodovat i v případě, kdy nebude možné vzhledem k současné situaci – vyhlášenému nouzovému stavu v ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními, konat členské schůze obvyklým způsobem. Přijímat rozhodnutí členské schůze tímto způsobem je možné až do 30.06.2021. Zápis o rozhodnutí představenstva. Titskopisy pro konání ČS per rollam jsou uloženy v sekci Formuláře-tisky, pro správce. Listina o převzetí návrhu rozhodnutí člena samosprávy bude správcům vytištěna na BD.

 

 
Oznámení od 25.02.2021 PDF Tisk Email
Středa, 24 Únor 2021 15:19

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví se zakazuje s účinností ode dne 25.02.2021 od 00:00 hod. do odvolání pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor, zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny podmínky a požadavky normy ČSN, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech budov, mimo bydliště nebo ubytování.

Při pohybu a pobytu v prostorech správy družstva je povinností všech příchozích používat předepsané ochranné prostředky dýchacích cest.

Při vstupu do prostor družstva doporučujeme dále použít dezinfekci rukou, která je připravena na jednotlivých podlažích. Žádáme současně, pokud je to možné, o omezení osobního kontaktu s pracovníky správy. Doporučujeme využití telefonické a elektronické komunikace, případně využít pro písemnosti poštovní schránky umístěné v přízemí administrativní budovy č.p. 1326.

 

 
NABÍDKA PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ PDF Tisk Email
Pátek, 27 Listopad 2020 00:00

Nabídku volných prostor sloužících podnikání nalezte v sekci INZERCE.

 
«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Strana 1 z 9