Home Info (nejen) pro správce
INFO pro správce
Družstvo a GDPR PDF Tisk Email
Středa, 13 Červen 2018 13:44

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Správcem osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Bytové družstvo v Orlové

se sídlem Masarykova třída 1326, 735 14 Orlová-Lutyně, IČ:  00052001
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl DrXXII, vložka 34
e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , web: www.bdorlova.cz, tel.: 596 540 111
(dále jako „správce“).

Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě následujícího právního základu:

 • smluv, jejichž smluvní stranou je subjekt údajů, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; poskytnutí osobních údajů je povinností, neboť bez poskytnutí osobních údajů není možné tuto smlouvy uzavřít či splnit povinnosti, které z těchto smluv vyplývají či vznikly na jejich základě;
 • žádost subjektu údajů o provedení opatření přijaté před uzavřením smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • uzavření smluv, jejichž smluvní stranou je subjekt údajů, včetně poskytnutí plnění vyplývajícího z těchto smluv, jakož i uplatnění a vyřízení případných vzájemných nároků smluvních stran ze smluv (např. nároky z vadného plnění);
 • plnění zákonných povinností správce dle platných právních předpisů;
 • V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je účel tohoto zpracování vymezen v uděleném souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů.

Příjemci osobních údajů jsou:

 • subdodavatelé správce (včetně dalších osob), které správce použije k poskytnutí plnění vyplývajících ze smluv, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, k uplatnění či k vyřízení nároků vzniklých na základě smluv;
 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány);
 • osoby zajišťující správci služby v oblasti sofwaru a hardwaru (zejména údržba informačního systému a informačních technologií);
 • ekonomický, účetní, daňový nebo právní poradce správce;
 • další příjemci dle potřeb či pokynů subjektu údajů.

V případě zpracování osobních údajů subjektu údajů v souvislosti se smlouvou, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, budou osobní údaje zpracovávány po dobu platnosti uzavřených smluv a po dobu nezbytnou k uplatnění a k vyřízení případných vzájemných nároků smluvních stran vzniklých ze smluv nebo na jejích základě.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje zpracovávány po dobu, než je tento souhlas subjektem údajů odvolán, nejdéle však po dobu, která vyplývá z takto uděleného souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V ostatních případech je doba, po kterou je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, dána povahou právního základu, na základě kterého jsou správcem takto oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, vždy však po dobu nezbytně dlouhou pro daný účel zpracovávání osobních údajů.

Po skončení doby, po kterou je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje, správce naloží s osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou.

Subjekt údajů má právo:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR Subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje subjektu údajů má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje subjektu údajů, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o tento výmaz svých osobních údajů požádá.
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů.
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR Právo na přenositelnost údajů opravňuje subjekt údajů získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně subjekt údajů předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR Je-li zpracování osobních údajů založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn odvolat tento souhlas písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený výše. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jestli osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • právo podat stížnost V případě, že bude subjekt jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může subjekt údajů podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Správce prohlašuje, že:

 • přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů;
 • přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě;
 • k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Správce se zavazuje, že bude osobní údaje zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy.

 
Prezenční listiny k členské schůzi samosprávy PDF Tisk Email
Pátek, 04 Květen 2018 07:49

Sdělení BD k aktuálnosti členů samosprávy na prezenčních listinách

V návaznosti na zajištění aktuálnosti seznamu členů samosprávy na prezenčních listinách, sděluje BD, že prezenční listinu s aktuálním seznamem členů družstva a samosprávy, vytiskne správní úsek na vyžádání správce bezprostředně před konáním členské schůze.

S odkazem na § 635 zákona č. 90/2012 Sb., je na členské schůzi zastoupení člena samosprávy možné, plná moc však musí být písemná a musí v ní být určeno, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více členských schůzí. Jedna osoba může zastupovat maximálně 1/3 členů samosprávy, jinak platí, že takový zmocněnec nemá platně udělenou plnou moc. Zastupování na základě plné moci platí i v případě manželů, kterým náleží pouze společné právo nájmu k bytu či garáži. Udělená plná moc je pak součástí prezenční listiny, která tvoří přílohu zápisu členské schůze samosprávy.

Upozorňujeme správce, že hlasování nečlena bez udělení plné moci členem samosprávy, může mít vliv na platnost usnášení členské schůze, zejména pak na její hlasování.

 
Povinnosti správce PDF Tisk Email
Pátek, 04 Květen 2018 07:40

POVINNOSTI SPRÁVCE

- svolání členské schůze podle potřeby, nejméně však 1x do roka

- pořizuje zápis z jednání členské schůze, které s přílohami předává na sekretariát družstva

- předává informace z družstva určené členům

- předává nájemcům proti podpisu předpis záloh na nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu, roční vyúčtování záloh na služby apod.

- provádí odečty vodoměrů, kontrolu jejich funkčnosti a neporušenosti plomb

- dohlíží na řádné provedení úklidu společných prostor, úklidu sněhu a posypu chodníků

- kontroluje technický stav společných prostor v domě, upozorňuje družstvo na nutnost provedení oprav a údržby a spolupracuje při jejich zajišťování

- předkládá k projednání návrh plánu oprav dle pokynů technického úseku družstva

- měsíčně kontroluje umístění ručních hasicích přístrojů a vybavení hydrantů

- hlásí neprodleně případné závady na zařízení PO na technický úsek družstva

- hlásí neprodleně Policii ČR a BD poškození majetku ve společných prostorách

- objednává na družstvu údržbu společných částí mimo těch, které zajišťuje družstvo

- navrhuje úpravu tvorby dlouhodobé zálohy na opravy a způsob jejího čerpání v daném roce

- potvrzuje věcné správnosti přejímek oprav a prací provedených dodavatelsky

- kontroluje deratizační nástrahy, objednává doplnění.

 

 
E-ITN PDF Tisk Email
Pondělí, 03 Duben 2017 13:37

Na žádost samospráv jsou instalovány elektronické indikátory tepla E-ITN.

Výhodou těchto dálkových odečtů je zvýšení přesnosti odečtu bez nutnosti zpřístupnění bytu. Odečet neovlivňuje teplota v době mimo topnou sezónu tzv. letní odpar u RTN 02.

Nájemník si může provést kontrolu odečtených hodnot  za předchozí období v průběhu roku (nemusí si značit dílky pro vyúčtování). Životnost baterie je cca 10 let.

Podmínkou je instalace v celé zúčtovací jednotce, internetové připojení, servisní smlouva. Změna indikátorů za elektronické nemá vliv na úsporu tepla!

 

Jak pracují E-ITN se můžete dozvědět z návodu. Klikněte ZDE.

 
Termostatické hlavice PDF Tisk Email
Pondělí, 30 Leden 2017 08:25

Jak funguje termostatická hlavice. Klikněte ZDE.

Pokud požadujete programovatelnou hlavici s možnosti automatického nastavení teploty v požadovaném čase, stačí zaměnit původní hlavici

za některou programovatelnou. Např. Honeywell HR90.

 
«ZačátekPředchozí123DalšíKonec»

Strana 1 z 3