Home Info (nejen) pro správce
INFO pro správce
POVINNOSTI SPRÁVCE PDF Tisk Email
Pondělí, 21 Říjen 2019 05:59

POVINNOSTI SPRÁVCE

Správce za svou činnost odpovídá členské schůzi samosprávy a je povinen řídit se jejími usneseními.

Správce zejména:

a) plní úkoly na úseku předmětu činnosti družstva v okruhu působnosti samosprávy,

b) sleduje technický stav objektu příslušného střediska bytového hospodářství, upozorňuje družstvo na nutnost provedení oprav a údržby a spolupracuje při jejich zajišťování,

c) stará se o zvyšování kultury bydlení, úpravy okolí objektu příslušného střediska bytového hospodářství a ochranu životního prostředí v okruhu působnosti samosprávy,

d) dbá na dodržování domovního řádu a zásad slušnosti mezi členy užívajícími družstevní majetek v okruhu působnosti samosprávy,

e) podle pokynů představenstva sestavuje návrh rozpočtu příslušného střediska bytového hospodářství a po jeho projednání členskou schůzí samosprávy jej předkládá představenstvu,

f) zajišťuje plnění rozpočtu příslušného střediska bytového hospodářství, pečuje o správnost prvotních účetních a jiných dokladů a předává je družstvu k dalšímu zpracování,

g) podle místních podmínek kontroluje správnost vyúčtování nákladů vynaložených družstvem na plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu (nebytového prostoru),

h) průběžně kontroluje tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice,

i) seznamuje členskou schůzi samosprávy s výsledky hospodaření příslušného střediska bytového hospodářství, s ročním vyúčtováním nájemného za užívání družstevních bytů a

   nebytových  prostor a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu,

j) na výzvu se vyjadřuje ke smlouvám o podnájmu bytu (části bytu),

k) projednává návrhy představenstva na vyloučení člena z družstva a oznamuje mu své stanovisko,

l) informuje představenstvo o činnosti a stavu samosprávy,

m) podává členské schůzi samosprávy zprávy o své činnosti a stavu samosprávy a seznamuje ji s činností a celkovým stavem družstva,

n) na výzvu družstva se vyjadřuje ke smlouvám o přenechání družstevního bytu (nebytového prostoru) do nájmu na určitou dobu, uzavíraných podle čl. 32.

Správce spolupracuje s představenstvem a správou družstva zejména:

a) vystavuje objednávky na veškerou údržbu vchodu s výjimkou revizí požárního vybavení vchodu, revizí elektrických rozvodů společných prostor a revizí plynu ve vchodu,

b) navrhuje úpravu tvorby dlouhodobé zálohy na opravy a spolurozhoduje o způsobech jejího čerpání,

c) zajišťuje v součinnosti s technikem družstva věcné přejímky oprav a prací provedených dodavatelsky i svépomocí,

d) provádí rozpis úklidu společných prostor a dohled nad úklidem společných prostor, úklidem sněhu a posypem chodníků nebo pozemků ve vlastnictví družstva, pokud není zajištěno

    úklidovou firmou,

e) provádí odečty vodoměrů a kontrolu neporušenosti plomb,

f) předává uživatelům proti podpisu vnitrodružstevní poštu, týkající se změn předpisů záloh na nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru), roční vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná spolu s užíváním bytu apod.,

g) předává informace družstva určené členům,

h) minimálně jednou za rok svolává členskou schůzi samosprávy.

Správce samosprávy, jehož funkce zanikla, je povinen svou agendu předat nově zvolenému nebo pověřenému správci nejpozději ve lhůtě deseti dnů od vyzvání.

 
Družstvo a GDPR PDF Tisk Email
Středa, 13 Červen 2018 13:44
Celý článek...
 
Prezenční listiny k členské schůzi samosprávy PDF Tisk Email
Pátek, 04 Květen 2018 07:49

Sdělení BD k aktuálnosti členů samosprávy na prezenčních listinách

V návaznosti na zajištění aktuálnosti seznamu členů samosprávy na prezenčních listinách, sděluje BD, že prezenční listinu s aktuálním seznamem členů družstva a samosprávy, vytiskne správní úsek na vyžádání správce bezprostředně před konáním členské schůze.

S odkazem na § 635 zákona č. 90/2012 Sb., je na členské schůzi zastoupení člena samosprávy možné, plná moc však musí být písemná a musí v ní být určeno, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více členských schůzí. Jedna osoba může zastupovat maximálně 1/3 členů samosprávy, jinak platí, že takový zmocněnec nemá platně udělenou plnou moc. Zastupování na základě plné moci platí i v případě manželů, kterým náleží pouze společné právo nájmu k bytu či garáži. Udělená plná moc je pak součástí prezenční listiny, která tvoří přílohu zápisu členské schůze samosprávy.

Upozorňujeme správce, že hlasování nečlena bez udělení plné moci členem samosprávy, může mít vliv na platnost usnášení členské schůze, zejména pak na její hlasování.

 
E-ITN PDF Tisk Email
Pondělí, 03 Duben 2017 13:37

Na žádost samospráv jsou instalovány elektronické indikátory tepla E-ITN.

Výhodou těchto dálkových odečtů je zvýšení přesnosti odečtu bez nutnosti zpřístupnění bytu. Odečet neovlivňuje teplota v době mimo topnou sezónu tzv. letní odpar u RTN 02.

Nájemník si může provést kontrolu odečtených hodnot  za předchozí období v průběhu roku (nemusí si značit dílky pro vyúčtování). Životnost baterie je cca 10 let.

Podmínkou je instalace v celé zúčtovací jednotce, internetové připojení, servisní smlouva. Změna indikátorů za elektronické nemá vliv na úsporu tepla!

 

Jak pracují E-ITN se můžete dozvědět z návodu. Klikněte ZDE.

 
«ZačátekPředchozí123DalšíKonec»

Strana 1 z 3