Insolvence a exekuce DP Tisk
Pátek, 04 Květen 2018 07:31

Insolvenční řízení a exekuce na družstevní podíl

Současná platná legislativa je v případě dlužníka, žijícího v bytovém domě k ostatním spolubydlícím nespravedlivá. Od 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Nejčastěji používaná forma oddlužení je splátkový kalendář. Tento způsob oddlužení zasahuje dlužníkův majetek především do budoucna. Dlužník je povinen měsíčně (po dobu 5 let) splácet nezajištěným věřitelům (tzn. věřitelům, kteří nemají své pohledávky právně zajištěné např. zástavním právem), dle schváleného splátkového kalendáře, nejméně však 30 % z celkového dluhu. Jestliže bylo řádně spláceno, soud může osvobodit dlužníka od zaplacení zbývajících pohledávek. Tím na domě zůstávají neuhrazené finanční prostředky, které nakonec uhradí ostatní, řádně platící spolubydlící v domě, kteří ho nezavinili, nijak se na něm nepodíleli a mají jen tu smůlu, že bydlí v domě s dlužníkem. Další formou oddlužení je zpeněžení majetkové podstaty, což znamená prodej nabytého majetku, který dlužník získal v minulosti. Poslední formou oddlužení je konkurs (nepatrný konkurs). Poslední dobou se čím dál častěji setkáváme s dlužníky, kteří mají nesplacené pohledávky i u jiných věřitelů než je družstvo. U těchto dlužníků je dluh nejčastěji vymáhán prostřednictvím soudního exekutora. Novelou zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu může exekutor dražit nejenom vlastnický byt, jak tomu bylo dříve, ale i družstevní podíl. Co to znamená?

Exekutor má právo požadovat od družstva bezúplatné sdělení údajů o dlužníkovi, zda je členem a nájemcem družstevního bytu. Jedná se o tzv. součinnost. Pokud je dlužník členem a nájemcem družstevního bytu, pak exekutor, po obdržení odpovědi z bytového družstva, vydává exekuční příkaz k postižení družstevního podílu. Po vydání exekučního příkazu se již nesmí s tímto družstevním podílem (tzn. fakticky s družstevním bytem) jakkoliv právně nakládat. Tento zákaz platí jak pro člena družstva, tak i pro správu BD v Orlové. Po právní moci exekučního příkazu může soudní exekutor pokračovat v dražbě, čímž dojde k prodeji družstevního podílu (k prodeji bytu).

Ve většině případů však dluhy družstva nejsou uspokojeny, neboť před pohledávkami družstva mají přednost pohledávky vzniklé z nákladů řízení (tzn. náklady exekutora) nebo zástavní práva z hypotečních úvěrů u bank. Pokud není družstvo v tomto rozvrhovém jednání uspokojeno, musí hledat jiný způsob výkonu rozhodnutí k vymožení dluhu, což je v mnoha případech pro nemajetnost dlužníka obtížné. Jestliže by se dluh nepodařilo vymoci, stává se tento dluh nákladem domu. I v tomto případě jsou spolubydlící domu vystaveni nespravedlivému hrazení dluhu za dlužníka, se kterým mají jen společnou adresu.  Je zapotřebí připomenout, že dražba pro neplacení pohledávek se týká i bytů v osobním vlastnictví.

K ochraně řádně platících členů družstva Svaz českomoravských bytových družstev apeluje na změnu zákona.