Home Bydlení Podnájem družstevního bytu
Podnájem družstevního bytu PDF Tisk Email
Pátek, 04 Květen 2018 07:11

Podnájem družstevního bytu nebo jeho části

Družstevní byt nebo jeho část může člen družstva - nájemce přenechat jinému do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu jen s předchozím písemným souhlasem družstva. Představenstvo souhlas uděluje nejdéle na dobu jednoho roku ve vztahu ke konkrétní osobě podnájemce. Pokud má nájemce zájem o prodloužení schváleného podnájmu, musí před uplynutím jednoho roku podat žádost o udělení souhlasu k prodloužení podnájmu. Představenstvo uděluje souhlas k prodloužení podnájmu opět na dobu jednoho roku.

Při změně podnájemce je nutno podat novou žádost o udělení souhlasu k podnájmu.

Porušení této povinnosti se považuje za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu, kdy představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena – nájemce předmětného družstevního bytu.

Nájemce při pronájmu družstevního bytu bere na vědomí:

  • odpovědnost za řádné užívání bytu výhradně pro účely bydlení tím, komu byt pronajal,

  • povinnost zajistit dodržování Domovního řádu, požární bezpečnosti, pravidel obvyklých pro chování v domě a pokynů pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů,

  • povinnost platit BD úhradu za užívání pronajatého bytu a plnění poskytovaná s užíváním bytu podle aktuálního předpisu úhrad nejpozději do 20. dne běžného měsíce,

  • povinnost uhradit náklad (úhradu) za udělení souhlasu k podnájmu dle aktuální zásady poplatků a úhrad,

  • povinnost uvádět a aktualizovat kontakty na svou osobu i podnájemníky,

  • závazek, že v případě porušování povinností podnájemce spojených s užíváním bytu a společných částí domu, bezodkladně učiní opatření k nápravě,

  • po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem ani jinou bytovou náhradu,

  • v případě dřívějšího ukončení podnájmu, je nájemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit pronajímateli – družstvu,

  • veškerá práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem - družstvem a nájemcem zůstávají nedotčeny.

Družstvo, jako pronajímatel, si vyhrazuje právo odvolat svůj souhlas k přenechání předmětného družstevního bytu (jeho části) do podnájmu v případě, že podnájemce nebo ti kdož s ním byt (jeho část) budou užívat, budou hrubým způsobem nebo opakovaně porušovat Domovní řád, Požární řád a dobré mravy v domě, nebo pokud nájemce přestane plnit své členské povinnosti, případně povinnosti vyplývající ze smlouvy o nájmu bytu.