Chov domácího zvířectva Tisk
Pátek, 04 Květen 2018 07:09

Chov psů, koček a jiných domácích zvířat

Chov psů, ale i koček a jiných zvířat v bytech družstva a na území obce řeší a pokrývají současně platné právní předpisy a stanovy družstva.

Obecně je chov a držení psů, kam patří i jejich venčení, třeba posuzovat podle obecné právní úpravy. Tou je především zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a to v části upravující odpovědnost za škodu (§ 2894 a násl.). Prevenční ustanovení § 2900 výslovně ukládá každému povinnost počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Při porušení tohoto ustanovení vzniká poškozenému právo na náhradu škody proti tomu, kdo za škodu odpovídá, v daném případě vůči osobě vedoucí psa nebo té, která nad ním nevykonává řádný a účinný dohled, ač je to její povinností.

V případě, že pes způsobí jinému zvířeti či člověku újmu na zdraví či majetku, by se mohlo jednat ze strany uvedené osoby o přestupek podle § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, k jehož projednání je příslušný obecní (městský) úřad obce s rozšířenou působností. Při způsobení škody na zdraví větší než drobné by se mohlo jednat i o spáchání trestného činu, kdy doporučujeme věc bezprostředně oznámit Městské policii tel. 156, nebo Policii České republiky, tel. 158.

Porušování povinnosti chovatelů zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání může být posuzována jako přestupek, podle kterého je pak možný sankční postih až do výše 500.000,- Kč a to příslušnými orgány státní správy ve správním řízení, nejedná-li se o trestný čin.

Porušování povinnosti stanovených zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon) je sankcionováno Krajskou veterinární správou.

Z těchto předpisů vyplývají zejména tyto povinnosti chovatelů zvířat:

1. Vlastník zvířete se m u s í zdržet všeho, čím by nad míru obtěžoval jiné nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv (např. § 1013 NOZ atd.), např. n e s m í:

– obtěžovat sousedy hlukem, pachem, pevnými a tekutými odpady

– nechat vnikat zvířata na sousední pozemek

– nechat obtěžovat občany na veřejném prostranství

– nechat zvířata působit škody na majetku jiných

– nechat volně a nekontrolovaně pobíhat psy po k.ú. obce apod.

Pokud dojde ke sporu a spornou věc dotčených osob se nepodaří vyřešit dohodou, je ochrana proti osobě, odpovědné za chování zvířete, která neplní své povinnosti:

– buď prostřednictvím stížnosti u příslušného úřadu (příslušnost stanoví přísl. zákony)

– nebo cestou soudního jednání (podáním žaloby u soudu)

2. Chov nebezpečných zvířat upravuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 411/2008 Sb. o chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči. Chov nebezpečných zvířat podléhá schválení Krajské veterinární správy.

3. Chovatel je povinen zajistit, u psů a některých dalších zvířat držených v zajetí, pravidelné očkováni proti vzteklině. V současnosti je možné při povinné vakcinaci psů, koček a fretek proti vzteklině brát ohled na trvání imunity, kterou zaručuje výrobce použité vakcíny.

4. Ohlašovací povinnost, povinnost trvalého označení (např. čipem), poplatky ze psů a pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích je upravena obecně závaznou vyhláškou.

SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY a další právní předpisy:

• zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), ve znění pozdějších předpisů

• zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

• vyhláška Ministerstva zemědělství č. 411/2008 Sb.

• zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

• zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

• zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

• zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

• zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

• zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

• obecně závazné vyhlášky