Pro a proti, zda žít v družstevním bytě, či ve vlastním Tisk
Středa, 21 Srpen 2013 11:28

Pro a proti, zda žít v družstevním bytě, či ve vlastním

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví?

 

Každá forma bydlení má své výhody, ale dle posledních ukazatelů forma družstevního bydlení

je pro nájemce nejvýhodnější a nejjistější.

Družstevní byt sice nevlastníte vy, ale bytové družstvo, tedy právnická osoba. Z vás se převodem

členských práv a povinností stává člen družstva a z tohoto titulu máte rozsáhlá práva:

 

1. Družstevní byt můžete užívat a bez souhlasu družstva s ním disponovat, tudíž lidově řečeno byt

prodat, aniž by jste potřebovali zpracovaný odhad ceny či zajistit úhradu daně z převodu

členských práv a povinností u příslušného fin. úřadu..

Pouze při případném přenechání bytu do podnájmu potřebujete souhlas družstva jako výlučného

vlastníka domu a družstevního bytu.

 

Byt ve vlastnictví:

V případě bytu ve vlastnictví je nutné již spolupracovat při prodeji bytové jednotky s příslušným

odhadcem, zajistit sepsání řádní kupní smlouvy a podat návrh na vklad do katastru nemovitosti

a ověřit si, zda na bytě neváznou žádné zástavy a věcná břemena. U finančního úřadu poté

uhradíte daň z převodu nemovitosti a daň ze zisku. V případě, že toto neuhradí prodávající,

přechází tato povinnost na ručitele, což je kupující. Změna v placení daně se chystá až od

roku 2014.

 

2. V případě družstevního bytu je nejvyšším orgánem členská schůze. Co jeden člen, to jeden

hlas.

Schůze se stává usnášeníschopná, je li přítomna nadpoloviční většina členů členské

samosprávy.

V případě jakékoliv opravy, modernizace či stavebních úprav je možné využít tkzv. družstevní

solidarity.

Drobné opravy a náklady s běžnou údržbou bytu si hradíte sami. Vše ostatní zajistí a hradí

družstvo. Pokud se soused rozhodne pro rekonstrukci bytu, potřebuje k tomu souhlas družstva,

což zajistí dalším družstevníkům, že nedochází k posunu či zrušení nosných zdí, odstranění

topných těles v místnostech a tím narušení topného systému a pod...

V případě, že nájemník družstevního bytu nehradí řádně poplatky spojené s bydlením, řeší tuto

skutečnost výlučně družstvo a nikoliv ostatní bydlící v družstevním domě.

 

Byt ve vlastnictví:

Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění vlastníků. Aby bylo shromáždění

usnášeníschopné, musí na něm být přítomni vlastníci jednotek, kteří mají nadpoloviční většinu

hlasů. V případě společenství vlastníků se hlasy nepočítají podle počtu členů nebo bytů, ale

podle velikosti spoluvlastnického podílů na společných částech domu. Laicky řečeno,

majitel čtyřpokojového bytu má větší hlas, než majitel garsonky. Pokud se rozhoduje o

modernizaci,  rekonstrukci a dalších stavebních úpravách vyžaduje se souhlas

tříčtvrtinové většiny všech hlasů a solventnosti majitelů bytových jednotek.

Rovněž tak v případě oprav v bytě, který je ve vašem vlastnictví, si hradíte veškeré závady

sami. K rekonstrukci bytu nepotřebujete sice ničí souhlas, ale rovněž nemůžete zabránit

sousedovi, aby posunul nosnou zeď či jinak ohrozil stabilitu domu či vytápění bytů.

V případě, že se vlastník nepodílí na společných platbách za služby, dochází k rozpočítání

dlužné částky mezi ostatní nájemníky, jinak hrozí zrušení smlouvy o dodávce vody, plynu a pod.

 

Pro a proti: 

Jednoznačně pro správu obytného domu a větší pohodlí nájemníků je výhodnější bydlení v

družstevním domě. Družstvo zajišťuje pořádek a dodržování domovního řádu.

Vymáhání pohledávek,revize různých zařízení (plyn, výtah...) a platbu záloh na služby a do

fondu oprav. U vlastnického bydlení je velmi namáhavé dosáhnout či zajistit nápravu

nevhodného chování některých vlastníků ( obvyklý domovní řád pro vlastníky neplatí). Zajistit

řádně úklid společných prostor a řádné hrazení služeb, fondu oprav a delších ne nepodstatných

záležitostí pro spokojené bydlení...

 

Za správní úsek: Mgr. Potyšová Renata