Home Bydlení
Družstevníci
Byt o dovolené PDF Tisk Email
Pátek, 04 Květen 2018 07:02

Jak zajistit byt před dovolenou?

Naše mnohaleté zkušenosti nás vedou k doporučení, která vychází z nejčastějších problémů řešených v průběhu letních a zimních dovolených. Není naším cílem uvést všechny mnohokrát publikované a „drahé“ rady. Uvádíme jen „levné“ a podle našeho názoru důležité rady vycházející z našich zkušeností. 

  1. V bytě nenechávejte otevřená okna a balkónové dveře a to ani na ventilaci nebo mikro ventilaci.

  2. Pokud máte okna nebo lodžii v dosahu ze země nebo ze střechy, osaďte si kliky s aretací pomocí tlačítka nebo zámku.

  3. Nenechávejte klíče od vozidel a nemovitostí a další lehce přenosné a hodnotné věci volně přístupné.

  4. Zajistěte si vybírání schránky každý týden.

  5. Vypněte přívod vody do bytu (případně topení v letním období). Ventily jsou zpravidla u bytových měřidel.

  6. Vypněte elektrické spotřebiče, které nemusí být zapnuté v průběhu dovolené.

  7. Ujistěte se, že jste správci nahlásili aktuální kontakt pro řešení havárií v bytě.

  8. Uložte záložní klíče od bytu u někoho, kdo může byt zpřístupnit v případě havárie.

 

 
Pozdní platby nájemného PDF Tisk Email
Čtvrtek, 20 Srpen 2015 10:12

Pozdní platby nájemného

Hlavní pozornost družstvo zaměřuje na notorické dlužníky či dlouhodobé neplatiče. Finančně postiženi však jsou i ti uživatelé bytů, kteří sice nevytvářejí dlouhodobé či trvalé dluhy vůči družstvu, ale neplatí nájem včas. V souladu s platnými právními předpisy družstvo plně využívá svého práva na přednostní zaúčtování úroků. Výši zákonných úroků družstvo stanoví dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, takže dojde-li platba nájmu na účet družstva po 5. dni splatnosti nájmu, je družstvo oprávněno zaúčtovat plátci zákonný úrok z prodlení.

Výši zákonných poplatků z prodlení pro oblast placení za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů, tedy za služby, stanoví zákon č. 67/2013 Sb. v platném znění. Družstvo si ze zaplacené částky nájmu nejprve odúčtuje vypočtený úrok z prodlení a teprve poté zbylou částku zaúčtuje jako platbu nájmu. Protože však zbylá částka nebude představovat plnou výši předepsaného nájmu, vznikne pozdnímu plátci dluh ve výši zaúčtovaného úroku z prodlení.

Jakékoli – tedy i relativně malé - dluhy členů družstva – nájemců představují postupně zvětšující se finanční zátěž pro družstvo. Družstvo proto plně využívá všech zákonných možností, kterými chce donutit všechny nájemce družstevních bytů platit nájem nejen v plné výši, ale hlavně včas. Důsledné zaúčtovávání úroků z prodlení tak, jak to zákon umožňuje, se jeví jako jeden z nejúčinnějších způsobů zajištění řádných plateb nájmu.

Obdobný postup jako vůči pozdně platícím nájemcům družstevních bytů platí i pro vlastníky bytů, či nebytových jednotek (garáží).

Dluhy mohou připravit družstevníka o byt

Existence exekutorských úřadů a jejich činnost vnesla potřebný neklid do řad dlužníků. Zásadně totiž nabourala vžitou představu mnoha lidí, že nemá-li dlužník peníze na úhradu dluhu, nemůže se mu nic stát a věřitel si na něm nic nevezme. Opak je však pravdou. Dluhy se platí nejen penězi, ale i majetkem dlužníka. Takovýto způsob úhrady dluhu zajišťují právě exekutorské úřady. Dopad ruky exekuce na dlužníka by neměl být nikdy podceňován. To platí zejména pro nájemce družstevních bytů. Málokterý z nich totiž ví, že pro věřitele se stává jedním z nejjednodušších způsobů zajištění dlužné částky vydání exekučního příkazu k postižení družstevního podílu - členských práv a povinností, kdy je družstevní byt zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu v realitní sféře a z výtěžku jsou uspokojeny dluhy věřitele/věřitelů.

 

 

 
Sousedské vztahy PDF Tisk Email
Čtvrtek, 20 Srpen 2015 10:10

Sousedské vztahy v paneláku

Co může otrávit den více, než problémy se sousedy? Pokud jsou dlouhodobého charakteru, pak se jedná o velkou nepříjemnost. Bohužel sousedské neshody nepatří mezi výjimečné situace, ba naopak: ohleduplnost k ostatním se jaksi vytrácí. Hlučnost, zápach, kouř, nepořádek, vyvolávání konfliktů, dlouhé večírky (a celkově rušení nočního klidu) nebo zvířata, to jsou nejčastější důvody sporů. Pro kvalitní soužití je potřeba se sousedy komunikovat, stanovit si jisté bariéry a být ohleduplný. Mezilidské vztahy jsou velmi důležitou věcí. Jestliže jsou dobré, vracíte se do vašeho domu rádi, mnohem horší situace nastává, pokud vzájemná komunikace nefunguje, nebo si lidé třeba dělají naschvály. V některých případech nabydou sousedské spory takových rozměrů, že je nutné přizvat k jejich řešení policii. Jde-li však o banální přestupky, doporučujeme velkou míru uvážlivosti, abyste situaci dál zbytečně nevyostřovali.

S problémovými sousedy se snažte nejprve v klidu domluvit. Pokud se situace nezlepší, poraďte se s dalšími lidmi v okolí – jestli něco vadí vám, asi to bude nepříjemné i jim. Společně pak, třeba i projednáním na členské schůzi, spíš najdete vhodné řešení. Jsou věci, které vy sami neovlivníte vůbec, nebo je váš vliv na ně minimální.

Pokud se nedaří vyřešit neshody domluvou, pak je vhodné obrátit se na správce budovy – to v případech, že se přestupky týkají porušování domovního řádu, případně nejsou nijak závažného charakteru. V horších případech je nutno zainteresovat obecní úřad či policii. V obou případech může být uložena pokuta, která mnohdy problém vyřeší nečekaně rychle. Soudní spory berte jako opravdu krajní řešení, když už jsou vyčerpány všechny ostatní možnosti. Je to totiž drahý „špás“ (finančně, časově i psychicky), a věc se tak jen zřídkakdy vyřeší.

Problematické záležitosti, které jsou spíš výjimečné nebo časově omezené, proberte se sousedy předem. Např. plánujete-li rekonstrukci bytu (prach, hluk), oslavu životního jubilea s více lidmi (a to je hlučné vždy, i když nikdo nekřičí a nezpívá), pořízení pejska (možná bude zpočátku více štěkat) apod. Když to oznámíte a omluvíte se za případné krátkodobé potíže, každý slušný člověk to pochopí.

Co můžete pro bezproblémové soužití v paneláku udělat vy sami? Především se řiďte heslem: Nečiň jiným, co nechceš, aby činili oni tobě.“ Nemáte rádi nepořádek, hlasitou hudbu pozdě večer? Potom si dávejte pozor, abyste se i vy vyvarovali podobných sousedy obtěžujících projevů. Mějte kolem svých dveří uklizeno. Dodržujte noční klid mezi 22.00 hodinou večer a 6.00 hodinou ráno. I v ostatní hodiny se vyvarujte příliš hlasitých projevů, které by mohly vzbudit nepříjemnosti. Chovejte se zkrátka stejně, jak chcete, aby se chovali i ostatní v domě k vám. Pravidla vyplývající z nájmu družstevního bytu stanoví stanovy družstva. Nová pravidla občanského soužití od 1.1.2014 vymezuje nový občanský zákoník.

 

 

 
Neplatiči v SVJ - hrozba i pro družstevníky. PDF Tisk Email
Pondělí, 23 Únor 2015 14:54

iDnes - Dlužníci v SVJ můžou připravit o střechu nad hlavou i platící sousedy

Dnešní článek na serveru iDnes.cz upozorňuje na problém s dlužníky, který vzniká v domech s "vlastnickými" byty. Dlužníci v SVJ můžou připravit o střechu nad hlavou i platící sousedy

Zdroj:    http://bydleni.idnes.cz/jak-na-neplatice-u-svj-0tt-/architektura.aspx?c=A150211_180339_architektura_web#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box


 


Problém s vlastníky v Orlové – dluh za vodné-stočné

 

Barrandov – viz min.21:37       http://www.barrandov.tv/video/28632-nase-zpravy-21-2-2015

 
Pro a proti, zda žít v družstevním bytě, či ve vlastním PDF Tisk Email
Středa, 21 Srpen 2013 11:28

Pro a proti, zda žít v družstevním bytě, či ve vlastním

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví?

 

Každá forma bydlení má své výhody, ale dle posledních ukazatelů forma družstevního bydlení

je pro nájemce nejvýhodnější a nejjistější.

Družstevní byt sice nevlastníte vy, ale bytové družstvo, tedy právnická osoba. Z vás se převodem

členských práv a povinností stává člen družstva a z tohoto titulu máte rozsáhlá práva:

 

1. Družstevní byt můžete užívat a bez souhlasu družstva s ním disponovat, tudíž lidově řečeno byt

prodat, aniž by jste potřebovali zpracovaný odhad ceny či zajistit úhradu daně z převodu

členských práv a povinností u příslušného fin. úřadu..

Pouze při případném přenechání bytu do podnájmu potřebujete souhlas družstva jako výlučného

vlastníka domu a družstevního bytu.

 

Byt ve vlastnictví:

V případě bytu ve vlastnictví je nutné již spolupracovat při prodeji bytové jednotky s příslušným

odhadcem, zajistit sepsání řádní kupní smlouvy a podat návrh na vklad do katastru nemovitosti

a ověřit si, zda na bytě neváznou žádné zástavy a věcná břemena. U finančního úřadu poté

uhradíte daň z převodu nemovitosti a daň ze zisku. V případě, že toto neuhradí prodávající,

přechází tato povinnost na ručitele, což je kupující. Změna v placení daně se chystá až od

roku 2014.

 

2. V případě družstevního bytu je nejvyšším orgánem členská schůze. Co jeden člen, to jeden

hlas.

Schůze se stává usnášeníschopná, je li přítomna nadpoloviční většina členů členské

samosprávy.

V případě jakékoliv opravy, modernizace či stavebních úprav je možné využít tkzv. družstevní

solidarity.

Drobné opravy a náklady s běžnou údržbou bytu si hradíte sami. Vše ostatní zajistí a hradí

družstvo. Pokud se soused rozhodne pro rekonstrukci bytu, potřebuje k tomu souhlas družstva,

což zajistí dalším družstevníkům, že nedochází k posunu či zrušení nosných zdí, odstranění

topných těles v místnostech a tím narušení topného systému a pod...

V případě, že nájemník družstevního bytu nehradí řádně poplatky spojené s bydlením, řeší tuto

skutečnost výlučně družstvo a nikoliv ostatní bydlící v družstevním domě.

 

Byt ve vlastnictví:

Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění vlastníků. Aby bylo shromáždění

usnášeníschopné, musí na něm být přítomni vlastníci jednotek, kteří mají nadpoloviční většinu

hlasů. V případě společenství vlastníků se hlasy nepočítají podle počtu členů nebo bytů, ale

podle velikosti spoluvlastnického podílů na společných částech domu. Laicky řečeno,

majitel čtyřpokojového bytu má větší hlas, než majitel garsonky. Pokud se rozhoduje o

modernizaci,  rekonstrukci a dalších stavebních úpravách vyžaduje se souhlas

tříčtvrtinové většiny všech hlasů a solventnosti majitelů bytových jednotek.

Rovněž tak v případě oprav v bytě, který je ve vašem vlastnictví, si hradíte veškeré závady

sami. K rekonstrukci bytu nepotřebujete sice ničí souhlas, ale rovněž nemůžete zabránit

sousedovi, aby posunul nosnou zeď či jinak ohrozil stabilitu domu či vytápění bytů.

V případě, že se vlastník nepodílí na společných platbách za služby, dochází k rozpočítání

dlužné částky mezi ostatní nájemníky, jinak hrozí zrušení smlouvy o dodávce vody, plynu a pod.

 

Pro a proti: 

Jednoznačně pro správu obytného domu a větší pohodlí nájemníků je výhodnější bydlení v

družstevním domě. Družstvo zajišťuje pořádek a dodržování domovního řádu.

Vymáhání pohledávek,revize různých zařízení (plyn, výtah...) a platbu záloh na služby a do

fondu oprav. U vlastnického bydlení je velmi namáhavé dosáhnout či zajistit nápravu

nevhodného chování některých vlastníků ( obvyklý domovní řád pro vlastníky neplatí). Zajistit

řádně úklid společných prostor a řádné hrazení služeb, fondu oprav a delších ne nepodstatných

záležitostí pro spokojené bydlení...

 

Za správní úsek: Mgr. Potyšová Renata

 
Více článků...
«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»

Strana 3 z 4