Home Bydlení
Družstevníci
Dluhy a převod DP PDF Tisk Email
Pátek, 04 Květen 2018 07:14

Dluhy a převod družstevního podílu

Vzájemné dluhy mezi převodcem družstevního podílu a bytovým družstvem (BD) přechází podle § 736 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) na nabyvatele.

§ 736

(2) Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.

Jestliže tedy vlastník družstevního podílu neuhradil své splatné závazky vůči BD související s užíváním družstevního bytu (např. nájemné a platby za služby) a svůj družstevní podíl převede na nabyvatele, bude po převodu družstevního podílu tyto pohledávky BD v první řadě vymáhat po novém nabyvateli družstevního podílu. Vztahuje se to i na případný nedoplatek z vyúčtování plateb za služby. Obdobně však i případný přeplatek z vyúčtování uhradí BD po převodu družstevního podílu nabyvateli nikoliv převodci.

BD nemá povinnost během jednoho zúčtovacího období v souvislosti s převodem provádět vyúčtování zálohových plateb na služby. Úhradu případných dluhů a vyplacení případných přeplatků z vyúčtování by si proto měli převodce i nabyvatel vzájemně sjednat ve smlouvě o realizaci převodu družstevního podílu.

BD nemá povinnost vydávat při převodu družstevního podílu potvrzení o stavu závazků. Přesto považujeme za nezbytné si toto potvrzení vyžádat. BD je svým členům na požádání běžně vystavují.

Je v zájmu převodce, aby veškeré dluhy vyrovnal nejpozději ke dni převodu družstevního podílu a nespoléhal, že dluhy uhradí nabyvatel. Převodce za tyto dluhy podle § 601 odst. 1) ZOK ručí a v případě, že BD je na nabyvateli nevymůže, může je vymáhat po převodci.

 

 
Podnájem družstevního bytu PDF Tisk Email
Pátek, 04 Květen 2018 07:11

Podnájem družstevního bytu nebo jeho části

Družstevní byt nebo jeho část může člen družstva - nájemce přenechat jinému do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu jen s předchozím písemným souhlasem družstva. Představenstvo souhlas uděluje nejdéle na dobu jednoho roku ve vztahu ke konkrétní osobě podnájemce. Pokud má nájemce zájem o prodloužení schváleného podnájmu, musí před uplynutím jednoho roku podat žádost o udělení souhlasu k prodloužení podnájmu. Představenstvo uděluje souhlas k prodloužení podnájmu opět na dobu jednoho roku.

Při změně podnájemce je nutno podat novou žádost o udělení souhlasu k podnájmu.

Porušení této povinnosti se považuje za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu, kdy představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena – nájemce předmětného družstevního bytu.

Nájemce při pronájmu družstevního bytu bere na vědomí:

 • odpovědnost za řádné užívání bytu výhradně pro účely bydlení tím, komu byt pronajal,

 • povinnost zajistit dodržování Domovního řádu, požární bezpečnosti, pravidel obvyklých pro chování v domě a pokynů pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů,

 • povinnost platit BD úhradu za užívání pronajatého bytu a plnění poskytovaná s užíváním bytu podle aktuálního předpisu úhrad nejpozději do 20. dne běžného měsíce,

 • povinnost uhradit náklad (úhradu) za udělení souhlasu k podnájmu dle aktuální zásady poplatků a úhrad,

 • povinnost uvádět a aktualizovat kontakty na svou osobu i podnájemníky,

 • závazek, že v případě porušování povinností podnájemce spojených s užíváním bytu a společných částí domu, bezodkladně učiní opatření k nápravě,

 • po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem ani jinou bytovou náhradu,

 • v případě dřívějšího ukončení podnájmu, je nájemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit pronajímateli – družstvu,

 • veškerá práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem - družstvem a nájemcem zůstávají nedotčeny.

Družstvo, jako pronajímatel, si vyhrazuje právo odvolat svůj souhlas k přenechání předmětného družstevního bytu (jeho části) do podnájmu v případě, že podnájemce nebo ti kdož s ním byt (jeho část) budou užívat, budou hrubým způsobem nebo opakovaně porušovat Domovní řád, Požární řád a dobré mravy v domě, nebo pokud nájemce přestane plnit své členské povinnosti, případně povinnosti vyplývající ze smlouvy o nájmu bytu.

 
Chov domácího zvířectva PDF Tisk Email
Pátek, 04 Květen 2018 07:09

Chov psů, koček a jiných domácích zvířat

Chov psů, ale i koček a jiných zvířat v bytech družstva a na území obce řeší a pokrývají současně platné právní předpisy a stanovy družstva.

Obecně je chov a držení psů, kam patří i jejich venčení, třeba posuzovat podle obecné právní úpravy. Tou je především zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a to v části upravující odpovědnost za škodu (§ 2894 a násl.). Prevenční ustanovení § 2900 výslovně ukládá každému povinnost počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Při porušení tohoto ustanovení vzniká poškozenému právo na náhradu škody proti tomu, kdo za škodu odpovídá, v daném případě vůči osobě vedoucí psa nebo té, která nad ním nevykonává řádný a účinný dohled, ač je to její povinností.

V případě, že pes způsobí jinému zvířeti či člověku újmu na zdraví či majetku, by se mohlo jednat ze strany uvedené osoby o přestupek podle § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, k jehož projednání je příslušný obecní (městský) úřad obce s rozšířenou působností. Při způsobení škody na zdraví větší než drobné by se mohlo jednat i o spáchání trestného činu, kdy doporučujeme věc bezprostředně oznámit Městské policii tel. 156, nebo Policii České republiky, tel. 158.

Porušování povinnosti chovatelů zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání může být posuzována jako přestupek, podle kterého je pak možný sankční postih až do výše 500.000,- Kč a to příslušnými orgány státní správy ve správním řízení, nejedná-li se o trestný čin.

Porušování povinnosti stanovených zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon) je sankcionováno Krajskou veterinární správou.

Z těchto předpisů vyplývají zejména tyto povinnosti chovatelů zvířat:

1. Vlastník zvířete se m u s í zdržet všeho, čím by nad míru obtěžoval jiné nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv (např. § 1013 NOZ atd.), např. n e s m í:

– obtěžovat sousedy hlukem, pachem, pevnými a tekutými odpady

– nechat vnikat zvířata na sousední pozemek

– nechat obtěžovat občany na veřejném prostranství

– nechat zvířata působit škody na majetku jiných

– nechat volně a nekontrolovaně pobíhat psy po k.ú. obce apod.

Pokud dojde ke sporu a spornou věc dotčených osob se nepodaří vyřešit dohodou, je ochrana proti osobě, odpovědné za chování zvířete, která neplní své povinnosti:

– buď prostřednictvím stížnosti u příslušného úřadu (příslušnost stanoví přísl. zákony)

– nebo cestou soudního jednání (podáním žaloby u soudu)

2. Chov nebezpečných zvířat upravuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 411/2008 Sb. o chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči. Chov nebezpečných zvířat podléhá schválení Krajské veterinární správy.

3. Chovatel je povinen zajistit, u psů a některých dalších zvířat držených v zajetí, pravidelné očkováni proti vzteklině. V současnosti je možné při povinné vakcinaci psů, koček a fretek proti vzteklině brát ohled na trvání imunity, kterou zaručuje výrobce použité vakcíny.

4. Ohlašovací povinnost, povinnost trvalého označení (např. čipem), poplatky ze psů a pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích je upravena obecně závaznou vyhláškou.

SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY a další právní předpisy:

• zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), ve znění pozdějších předpisů

• zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

• vyhláška Ministerstva zemědělství č. 411/2008 Sb.

• zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

• zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

• zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

• zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

• zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

• zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

• obecně závazné vyhlášky

 

 
Byt o dovolené PDF Tisk Email
Pátek, 04 Květen 2018 07:02

Jak zajistit byt před dovolenou?

Naše mnohaleté zkušenosti nás vedou k doporučení, která vychází z nejčastějších problémů řešených v průběhu letních a zimních dovolených. Není naším cílem uvést všechny mnohokrát publikované a „drahé“ rady. Uvádíme jen „levné“ a podle našeho názoru důležité rady vycházející z našich zkušeností. 

 1. V bytě nenechávejte otevřená okna a balkónové dveře a to ani na ventilaci nebo mikro ventilaci.

 2. Pokud máte okna nebo lodžii v dosahu ze země nebo ze střechy, osaďte si kliky s aretací pomocí tlačítka nebo zámku.

 3. Nenechávejte klíče od vozidel a nemovitostí a další lehce přenosné a hodnotné věci volně přístupné.

 4. Zajistěte si vybírání schránky každý týden.

 5. Vypněte přívod vody do bytu (případně topení v letním období). Ventily jsou zpravidla u bytových měřidel.

 6. Vypněte elektrické spotřebiče, které nemusí být zapnuté v průběhu dovolené.

 7. Ujistěte se, že jste správci nahlásili aktuální kontakt pro řešení havárií v bytě.

 8. Uložte záložní klíče od bytu u někoho, kdo může byt zpřístupnit v případě havárie.

 

 
Pozdní platby nájemného PDF Tisk Email
Čtvrtek, 20 Srpen 2015 10:12

Pozdní platby nájemného

Hlavní pozornost družstvo zaměřuje na notorické dlužníky či dlouhodobé neplatiče. Finančně postiženi však jsou i ti uživatelé bytů, kteří sice nevytvářejí dlouhodobé či trvalé dluhy vůči družstvu, ale neplatí nájem včas. V souladu s platnými právními předpisy družstvo plně využívá svého práva na přednostní zaúčtování úroků. Výši zákonných úroků družstvo stanoví dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, takže dojde-li platba nájmu na účet družstva po 5. dni splatnosti nájmu, je družstvo oprávněno zaúčtovat plátci zákonný úrok z prodlení.

Výši zákonných poplatků z prodlení pro oblast placení za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů, tedy za služby, stanoví zákon č. 67/2013 Sb. v platném znění. Družstvo si ze zaplacené částky nájmu nejprve odúčtuje vypočtený úrok z prodlení a teprve poté zbylou částku zaúčtuje jako platbu nájmu. Protože však zbylá částka nebude představovat plnou výši předepsaného nájmu, vznikne pozdnímu plátci dluh ve výši zaúčtovaného úroku z prodlení.

Jakékoli – tedy i relativně malé - dluhy členů družstva – nájemců představují postupně zvětšující se finanční zátěž pro družstvo. Družstvo proto plně využívá všech zákonných možností, kterými chce donutit všechny nájemce družstevních bytů platit nájem nejen v plné výši, ale hlavně včas. Důsledné zaúčtovávání úroků z prodlení tak, jak to zákon umožňuje, se jeví jako jeden z nejúčinnějších způsobů zajištění řádných plateb nájmu.

Obdobný postup jako vůči pozdně platícím nájemcům družstevních bytů platí i pro vlastníky bytů, či nebytových jednotek (garáží).

Dluhy mohou připravit družstevníka o byt

Existence exekutorských úřadů a jejich činnost vnesla potřebný neklid do řad dlužníků. Zásadně totiž nabourala vžitou představu mnoha lidí, že nemá-li dlužník peníze na úhradu dluhu, nemůže se mu nic stát a věřitel si na něm nic nevezme. Opak je však pravdou. Dluhy se platí nejen penězi, ale i majetkem dlužníka. Takovýto způsob úhrady dluhu zajišťují právě exekutorské úřady. Dopad ruky exekuce na dlužníka by neměl být nikdy podceňován. To platí zejména pro nájemce družstevních bytů. Málokterý z nich totiž ví, že pro věřitele se stává jedním z nejjednodušších způsobů zajištění dlužné částky vydání exekučního příkazu k postižení družstevního podílu - členských práv a povinností, kdy je družstevní byt zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu v realitní sféře a z výtěžku jsou uspokojeny dluhy věřitele/věřitelů.

 

 

 
«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»

Strana 3 z 4