Home Bydlení
Družstevníci
Ukládání věcí ve společných částech domu PDF Tisk Email
Pondělí, 27 Srpen 2018 10:11

Ukládání odpadků, zařizovacích předmětů a jiných věcí ve společných prostorách domu (chodby, schodiště, sklepní prostory)

S odkazem na Domovní řád a Zákon o požární ochraně je člen družstva (vč. uživatelů jeho bytu) povinen zdržet se odkládání věcí ve společných prostorách domu (osobní věci, zařizovací předměty, jiný materiál, odpad). Tímto dochází k porušování ustanovení § 30 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., která se týká obecně umísťování materiálů a zařizovacích předmětů v únikové cestě, a to tak, aby byla zachována volná průchodnost únikových cest (chodby, schodiště).

U chodby, popř. schodiště, se má za to, že se jedná o komunikační prostor, respektive únikovou cestu, kde lze z hlediska požární bezpečnosti umísťovat předměty pouze za podmínek, kdy nedojde k porušení požadavků vyplývajících z ustanovení zákona o požární ochraně.

Upozorňujeme tímto, že v případě porušení ustanovení zákona o požární ochraně orgány státního požárního dozoru disponují prostředky, jak postihnout zanedbání povinností, vyplývajících z předpisů o požární ochraně, kdy může být osobám, které zákon porušují, uložena pokuta.

Bytové družstvo v Orlové tímto vyzývá všechny uživatele bytů k dodržování výše uvedených povinností tak, že ve společných prostorách domu (chodby, schodiště, sklepní prostory) nebudou odkládány nebo umísťovány odpadky, zařizovací předměty, obuv či jiné věci.

 
Společné členství manželů v BD PDF Tisk Email
Pátek, 24 Srpen 2018 08:57

Společné členství manželů v bytovém družstvu

Správa společného podílu

Stanovy Bytového družstva v Orlové spoluvlastnictví družstevního podílu jiných osob, než jsou manželé, vylučují (čl. 6 odst. 2). Společnými členy družstva mohou být pouze manželé (čl. 7 odst. 1).

 Podíl ve společném jmění manželů

V souladu s § 578 ZOK obecně platí, že členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů. Pro vznik společného členství manželů v bytovém družstvu však platí výjimka, neboť společné členství manželů v družstvu vzniká ze zákona v případě, kdy je družstevní podíl součástí společného jmění manželů (§ 739 odst. 1 ZOK). Manželé se tak mohou dohodnout, že družstevní podíl nebude ve společném jmění manželů, a nestanou se tak společnými členy. Občanský zákoník totiž umožňuje manželům dohodnout si rozsah společného jmění manželů jinak, než stanoví právní úprava. Může se jednat o režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i režim spočívající v rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu (§ 717 NOZ). Manželé se tak například mohou dohodnout, že družstevní podíl, který jeden z manželů nabyl před uzavřením manželství, bude spadat do společného jmění manželů. Nebo naopak se mohou dohodnout, že družstevní podíl, který nabyli v rámci manželství, bude ve výlučném vlastnictví pouze jednoho z manželů. V případě závažných dispozic s družstevním bytem (typicky převod družstevního podílu) je nutný souhlas obou manželů.

Stanovy družstva vznik ani zánik společného členství manželů nemohou vyloučit.

Pokud jsou manželé společnými členy bytového družstva, pak podíl vůči družstvu může spravovat kterýkoliv z manželů (§ 32 odst. 5 ZOK). To znamená, že právní jednání jednoho manžela vůči družstvu jsou závazná i pro druhého manžela.

 
Hlášení změn PDF Tisk Email
Pátek, 24 Srpen 2018 08:54

Hlášení změn

Nájemce družstevního bytu je povinen oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro vedení bytové evidence, včetně včasného oznamování změn týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti. Pro nájemce tato povinnost vyplývá z čl. 13 odst. h), Stanov družstva.

Vlastník jednotky je povinen oznámit osobě odpovědné za správu domu do jednoho měsíce od nabytí jednotky, adresu, počet osob v domácnosti. To platí i pro případné změny údajů v oznámení. Pro vlastníka jednotky tato povinnost vyplývá z § 1177 odst. 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb.

 
Právo člena na informace PDF Tisk Email
Pátek, 04 Květen 2018 07:33

Právo člena na informace

Právní poměry obchodních společností a družstev (obchodních korporací) jsou upraveny v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (zákon o obchodních korporacích – dále jen „ZOK”). V případě družstva se pro právo člena družstva na poskytování informací ze strany družstva a jeho orgánů použijí ustanovení ZOK o družstvu.

Pokud je např. člen bytového družstva názoru, že by se v případě družstva mělo analogicky použít pro právo člena družstva na informace ustanovení o jiném druhu obchodní korporace, nelze takový názor akceptovat, protože v rámci právní úpravy družstva jsou v ZOK záležitosti práva na informace samostatně upraveny.

Právo člena družstva na poskytování informací ze strany orgánů družstva se řídí ustanoveními ZOK o družstvu a dále ustanoveními stanov družstva.

Jde především o ustanovení ZOK (v rámci právní úpravy družstva), které se dotýkají práva člena družstva na informace ze strany družstva, resp. ze strany jeho statutárního orgánu:

V § 581 až § 583 ZOK jsou vymezena práva člena týkající se nahlížení do seznamu členů a na vydání opisu seznamu členů, spolu se souvisejícími záležitostmi.

Při svolání shromáždění delegátů nebo členské schůze musí být podle § 636 odst. 2 ZOK v pozvánce na členskou schůzi uvedeno také místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. Podle § 637 ZOK, má-li dojít na shromáždění delegátů ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí být v příloze k pozvánce uveden též návrh těchto změn nebo návrh usnesení (jehož důsledkem by měla být změna stanov).

Podle § 659 odst. 1 ZOK má každý člen družstva právo na vydání kopie zápisu z členské schůze, za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pořízením kopie.

Podle § 697 ZOK v případě konání shromáždění delegátů má každý člen právo na vydání kopie zápisu a všech jeho příloh a podkladů poskytnutých delegátům. Kromě toho, podle § 698 ZOK je povinno představenstvo družstva uveřejnit výsledky jednání a všechna přijatá usnesení shromáždění bez zbytečného odkladu oznámením vyvěšeným na informační desce družstva pod dobu nejméně 60 dnů ode dne konání shromáždění delegátů.

Naproti tomu v případě zápisů z jednání představenstva nebo zápisů z kontrolní komise nestanoví zákon povinnost družstva (či jeho volených orgánů) seznamovat (či seznámit např. na jejich výzvu) členy družstva se zápisem z jednání těchto volených orgánů nebo s podklady projednávanými těmito volenými orgány. Pouze každý člen tohoto voleného orgánu má na základě výslovných ustanovení ZOK právo na vydání kopie zápisu o jednání a rozhodování tohoto voleného orgánu: Podle § 709 odst. 3 ZOK má každý člen představenstva právo na vydání kopie zápisu o jednání a rozhodnutí představenstva a stejně tak podle § 721 odst. 3 ZOK má každý člen kontrolní komise právo na vydání zápisu o jednání a rozhodnutí kontrolní komise.

 

 
Insolvence a exekuce DP PDF Tisk Email
Pátek, 04 Květen 2018 07:31

Insolvenční řízení a exekuce na družstevní podíl

Současná platná legislativa je v případě dlužníka, žijícího v bytovém domě k ostatním spolubydlícím nespravedlivá. Od 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Nejčastěji používaná forma oddlužení je splátkový kalendář. Tento způsob oddlužení zasahuje dlužníkův majetek především do budoucna. Dlužník je povinen měsíčně (po dobu 5 let) splácet nezajištěným věřitelům (tzn. věřitelům, kteří nemají své pohledávky právně zajištěné např. zástavním právem), dle schváleného splátkového kalendáře, nejméně však 30 % z celkového dluhu. Jestliže bylo řádně spláceno, soud může osvobodit dlužníka od zaplacení zbývajících pohledávek. Tím na domě zůstávají neuhrazené finanční prostředky, které nakonec uhradí ostatní, řádně platící spolubydlící v domě, kteří ho nezavinili, nijak se na něm nepodíleli a mají jen tu smůlu, že bydlí v domě s dlužníkem. Další formou oddlužení je zpeněžení majetkové podstaty, což znamená prodej nabytého majetku, který dlužník získal v minulosti. Poslední formou oddlužení je konkurs (nepatrný konkurs). Poslední dobou se čím dál častěji setkáváme s dlužníky, kteří mají nesplacené pohledávky i u jiných věřitelů než je družstvo. U těchto dlužníků je dluh nejčastěji vymáhán prostřednictvím soudního exekutora. Novelou zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu může exekutor dražit nejenom vlastnický byt, jak tomu bylo dříve, ale i družstevní podíl. Co to znamená?

Exekutor má právo požadovat od družstva bezúplatné sdělení údajů o dlužníkovi, zda je členem a nájemcem družstevního bytu. Jedná se o tzv. součinnost. Pokud je dlužník členem a nájemcem družstevního bytu, pak exekutor, po obdržení odpovědi z bytového družstva, vydává exekuční příkaz k postižení družstevního podílu. Po vydání exekučního příkazu se již nesmí s tímto družstevním podílem (tzn. fakticky s družstevním bytem) jakkoliv právně nakládat. Tento zákaz platí jak pro člena družstva, tak i pro správu BD v Orlové. Po právní moci exekučního příkazu může soudní exekutor pokračovat v dražbě, čímž dojde k prodeji družstevního podílu (k prodeji bytu).

Ve většině případů však dluhy družstva nejsou uspokojeny, neboť před pohledávkami družstva mají přednost pohledávky vzniklé z nákladů řízení (tzn. náklady exekutora) nebo zástavní práva z hypotečních úvěrů u bank. Pokud není družstvo v tomto rozvrhovém jednání uspokojeno, musí hledat jiný způsob výkonu rozhodnutí k vymožení dluhu, což je v mnoha případech pro nemajetnost dlužníka obtížné. Jestliže by se dluh nepodařilo vymoci, stává se tento dluh nákladem domu. I v tomto případě jsou spolubydlící domu vystaveni nespravedlivému hrazení dluhu za dlužníka, se kterým mají jen společnou adresu.  Je zapotřebí připomenout, že dražba pro neplacení pohledávek se týká i bytů v osobním vlastnictví.

K ochraně řádně platících členů družstva Svaz českomoravských bytových družstev apeluje na změnu zákona.

 
«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»

Strana 1 z 4