Home Bydlení
Družstevníci
Povinnosti člena družstva PDF Tisk Email
Úterý, 04 Srpen 2020 08:42

Člen družstva je povinen zejména:

 1. dodržovat zákon, jiné právní předpisy a stanovy a plnit rozhodnutí orgánů družstva;

 2. uhradit další členský vklad podle čl. 15, popř. čl. 16 ve stanovené výši a lhůtě podle těchto stanov a smlouvy o dalším členském vkladu;

 3. uzavřít nájemní smlouvu, platit nájemné (včetně mimořádného příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice podle čl. 40) a úhradu za plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo zálohy na ně ve stanovené výši a lhůtě splatnosti, uhradit nedoplatek z vyúčtování těchto záloh;

 4. platit nájemné za užívání družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) včetně mimořádného příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice a zálohy na úhradu za plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) v předepsané výši a lhůtě splatnosti, vč. úhrady nedoplatku z vyúčtování těchto záloh; a to i v případě, že členovi-nájemci zanikne členství či nájem družstevního bytu ale nadále zůstane předmětný byt užívat bez právního důvodu až do doby jeho předání družstvu, vyklizení nebo provedení dražby;

 5. uhradit družstvu úrok z prodlení stanovený právním předpisem za každý den prodlení, při prodlení s platbou nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním bytu;

 6. hradit členské příspěvky na činnost družstva a platit úhrady za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch člena družstva, hradit poskytnuté služby přímo nesouvisející s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), a to zejména ve spojení s povolením stavebních úprav v bytě, povolením podnájmu, vypracováním prohlášení vlastníka a smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena, nebo s dražbou družstevního podílu, a to ve výši schválené příslušným orgánem družstva;    

 7. dodržovat domovní řád, dodržovat předpisy o požární ochraně, řádně užívat a udržovat družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor včetně společných prostor a zařízení domu a chránit majetek družstva před ohrožením, poškozením, zničením nebo ztrátou;

 8. na základě uzavřené smlouvy o nájmu ve lhůtě stanovené družstvem převzít družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, v případě opožděného převzetí družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru nahradit bytovému družstvu škodu, která takto vznikne, jakož i nahradit bytovému družstvu škodu, která vznikne opožděným oznámením o tom, že daný byt člen nepřevezme;

 9. oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro vedení bytové evidence, včetně včasného oznamování změn týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence, rozúčtování cen za plnění spojená s užíváním bytu a doručováním písemností;

 10. umožnit osobám pověřeným družstvem, aby po předchozím oznámení zjišťovaly technický stav družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a stavy měřidel, prováděly revize, opravy, údržbu i instalaci měřidel a další práce nutné k řádnému provozu domů a bytů (nebytových prostorů);

 11. podílet se na základě rozhodnutí shromáždění delegátů na úhradě ztráty družstva maximálně ve výši trojnásobku základního členského vkladu, když uhrazovací povinnost nesmí být uložena ve větším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty družstva. Uhrazovací povinnost lze uložit, pokud ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou, která byla projednána shromážděním delegátů a k úhradě ztráty byl již přednostně použit nerozdělený zisk z minulých let a nedělitelný a jiné fondy, které lze k úhradě ztráty použít, a rozhodnutí shromáždění delegátů o uhrazovací povinnosti bylo přijato do jednoho roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla;

 12. přispívat podle svých možností k úspěšné činnosti družstva;

 13. zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě, či jiné změně domu či pozemku, o níž bylo řádně rozhodnuto a umožnit přístup do družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a společné části, které slouží výlučně k jeho užívání, pokud byl k tomuto předem vyzván odpovědnou osobou družstva. Stejně tak platí pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií, jakož i dalších společných částí domu umístěných v družstevním bytě (družstevním nebytovém prostoru);

 14. ve společenství vlastníků jednotek domu, jehož je sám i družstvo členem, jednat a hlasovat v zájmu družstva a jeho členů.

 
Ukládání věcí ve společných částech domu PDF Tisk Email
Pondělí, 27 Srpen 2018 10:11

Ukládání odpadků, zařizovacích předmětů a jiných věcí ve společných prostorách domu (chodby, schodiště, sklepní prostory)

S odkazem na Domovní řád a Zákon o požární ochraně je člen družstva (vč. uživatelů jeho bytu) povinen zdržet se odkládání věcí ve společných prostorách domu (osobní věci, zařizovací předměty, jiný materiál, odpad). Tímto dochází k porušování ustanovení § 30 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č.  268/2011 Sb., která se týká obecně umísťování materiálů a zařizovacích předmětů v únikové cestě, a to tak, aby byla zachována volná průchodnost únikových cest (chodby, schodiště).

U chodby, popř. schodiště, se má za to, že se jedná o komunikační prostor, respektive únikovou cestu, kde lze z hlediska požární bezpečnosti umísťovat předměty pouze za podmínek, kdy nedojde k porušení požadavků vyplývajících z ustanovení zákona o požární ochraně.

Upozorňujeme tímto, že v případě porušení ustanovení zákona o požární ochraně orgány státního požárního dozoru disponují prostředky, jak postihnout zanedbání povinností, vyplývajících z předpisů o požární ochraně, kdy může být osobám, které zákon porušují, uložena pokuta.

Bytové družstvo v Orlové tímto vyzývá všechny uživatele bytů k dodržování výše uvedených povinností tak, že ve společných prostorách domu (chodby, schodiště, sklepní prostory) nebudou odkládány nebo umísťovány odpadky, zařizovací předměty, obuv či jiné věci.

 

 
Společné členství manželů v BD PDF Tisk Email
Pátek, 24 Srpen 2018 08:57

Společné členství manželů v bytovém družstvu

Správa společného podílu

Stanovy Bytového družstva v Orlové spoluvlastnictví družstevního podílu jiných osob, než jsou manželé, vylučují (čl. 6 odst. 2). Společnými členy družstva mohou být pouze manželé (čl. 7 odst. 1).

Podíl ve společném jmění manželů

V souladu s § 578 ZOK obecně platí, že členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů. Pro vznik společného členství manželů v bytovém družstvu však platí výjimka, neboť společné členství manželů v družstvu vzniká ze zákona v případě, kdy je družstevní podíl součástí společného jmění manželů (§ 739 odst. 1 ZOK). Manželé se tak mohou dohodnout, že družstevní podíl nebude ve společném jmění manželů, a nestanou se tak společnými členy. Občanský zákoník totiž umožňuje manželům dohodnout si rozsah společného jmění manželů jinak, než stanoví právní úprava. Může se jednat o režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i režim spočívající v rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu (§ 717 NOZ). Manželé se tak například mohou dohodnout, že družstevní podíl, který jeden z manželů nabyl před uzavřením manželství, bude spadat do společného jmění manželů. Nebo naopak se mohou dohodnout, že družstevní podíl, který nabyli v rámci manželství, bude ve výlučném vlastnictví pouze jednoho z manželů. V případě závažných dispozic s družstevním bytem (typicky převod družstevního podílu) je nutný souhlas obou manželů, pokud tedy nedošlo k zúžení společného jmění manželů a výlučným členem družstva a výlučným nájemcem předmětného družstevního bytu se nestal pouze jeden z manželů.

Stanovy družstva vznik ani zánik společného členství manželů nemohou vyloučit.

Pokud jsou manželé společnými členy bytového družstva, pak podíl vůči družstvu může spravovat kterýkoliv z manželů (§ 32 odst. 5 ZOK). To znamená, že právní jednání jednoho manžela vůči družstvu jsou závazná i pro druhého manžela.

 
Hlášení změn PDF Tisk Email
Pátek, 24 Srpen 2018 08:54

Hlášení změn

Nájemce družstevního bytu je povinen oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro vedení bytové evidence, včetně včasného oznamování změn týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti. Pro nájemce tato povinnost vyplývá z čl. 13 odst. i), Stanov družstva.

Vlastník jednotky je povinen oznámit osobě odpovědné za správu domu do jednoho měsíce od nabytí jednotky, adresu, počet osob v domácnosti. To platí i pro případné změny údajů v oznámení. Pro vlastníka jednotky tato povinnost vyplývá z § 1177 odst. 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb.

 
Právo člena na informace PDF Tisk Email
Pátek, 04 Květen 2018 07:33

Právo člena na informace

Právní poměry obchodních společností a družstev (obchodních korporací) jsou upraveny v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (zákon o obchodních korporacích – dále jen „ZOK”). V případě družstva se pro právo člena družstva na poskytování informací ze strany družstva a jeho orgánů použijí ustanovení ZOK o družstvu.

Pokud je např. člen bytového družstva názoru, že by se v případě družstva mělo analogicky použít pro právo člena družstva na informace ustanovení o jiném druhu obchodní korporace, nelze takový názor akceptovat, protože v rámci právní úpravy družstva jsou v ZOK záležitosti práva na informace samostatně upraveny.

Právo člena družstva na poskytování informací ze strany orgánů družstva se řídí ustanoveními ZOK o družstvu a dále ustanoveními stanov družstva.

Jde především o ustanovení ZOK (v rámci právní úpravy družstva), které se dotýkají práva člena družstva na informace ze strany družstva, resp. ze strany jeho statutárního orgánu:

V § 581 až § 583 ZOK jsou vymezena práva člena týkající se nahlížení do seznamu členů a na vydání opisu seznamu členů, spolu se souvisejícími záležitostmi.

Při svolání shromáždění delegátů nebo členské schůze musí být podle § 636 odst. 2 ZOK v pozvánce na členskou schůzi uvedeno také místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. Podle § 637 ZOK, má-li dojít na shromáždění delegátů ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí být v příloze k pozvánce uveden též návrh těchto změn nebo návrh usnesení (jehož důsledkem by měla být změna stanov).

Podle § 659 odst. 1 ZOK má každý člen družstva právo na vydání kopie zápisu z členské schůze, za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pořízením kopie.

Podle § 697 ZOK v případě konání shromáždění delegátů má každý člen právo na vydání kopie zápisu a všech jeho příloh a podkladů poskytnutých delegátům. Kromě toho, podle § 698 ZOK je povinno představenstvo družstva uveřejnit výsledky jednání a všechna přijatá usnesení shromáždění bez zbytečného odkladu oznámením vyvěšeným na informační desce družstva pod dobu nejméně 60 dnů ode dne konání shromáždění delegátů.

Naproti tomu v případě zápisů z jednání představenstva nebo zápisů z kontrolní komise nestanoví zákon povinnost družstva (či jeho volených orgánů) seznamovat (či seznámit např. na jejich výzvu) členy družstva se zápisem z jednání těchto volených orgánů nebo s podklady projednávanými těmito volenými orgány. Pouze každý člen tohoto voleného orgánu má na základě výslovných ustanovení ZOK právo na vydání kopie zápisu o jednání a rozhodování tohoto voleného orgánu: Podle § 709 odst. 3 ZOK má každý člen představenstva právo na vydání kopie zápisu o jednání a rozhodnutí představenstva a stejně tak podle § 721 odst. 3 ZOK má každý člen kontrolní komise právo na vydání zápisu o jednání a rozhodnutí kontrolní komise.

 

 
«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»

Strana 1 z 4