Home Bydlení
Družstevníci
Hlášení změn PDF Tisk Email
Úterý, 19 Červen 2018 12:24

Hlášení změn

 

Nájemce družstevního bytu je povinen oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro vedení bytové evidence, včetně včasného oznamování změn týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti. Pro nájemce tato povinnost vyplývá z čl. 13 odst. h), Stanov družstva.

 

Vlastník jednotky je povinen oznámit osobě odpovědné za správu domu do jednoho měsíce od nabytí jednotky, adresu, počet osob v domácnosti. To platí i pro případné změny údajů v oznámení. Pro vlastníka jednotky tato povinnost vyplývá z § 1177 odst. 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb.

 

 
Právo člena na informace PDF Tisk Email
Pátek, 04 Květen 2018 07:33

Právo člena na informace

Právní poměry obchodních společností a družstev (obchodních korporací) jsou upraveny v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (zákon o obchodních korporacích – dále jen „ZOK”). V případě družstva se pro právo člena družstva na poskytování informací ze strany družstva a jeho orgánů použijí ustanovení ZOK o družstvu.

Pokud je např. člen bytového družstva názoru, že by se v případě družstva mělo analogicky použít pro právo člena družstva na informace ustanovení o jiném druhu obchodní korporace, nelze takový názor akceptovat, protože v rámci právní úpravy družstva jsou v ZOK záležitosti práva na informace samostatně upraveny.

Právo člena družstva na poskytování informací ze strany orgánů družstva se řídí ustanoveními ZOK o družstvu a dále ustanoveními stanov družstva.

Jde především o ustanovení ZOK (v rámci právní úpravy družstva), které se dotýkají práva člena družstva na informace ze strany družstva, resp. ze strany jeho statutárního orgánu:

V § 581 až § 583 ZOK jsou vymezena práva člena týkající se nahlížení do seznamu členů a na vydání opisu seznamu členů, spolu se souvisejícími záležitostmi.

Při svolání shromáždění delegátů nebo členské schůze musí být podle § 636 odst. 2 ZOK v pozvánce na členskou schůzi uvedeno také místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. Podle § 637 ZOK, má-li dojít na shromáždění delegátů ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí být v příloze k pozvánce uveden též návrh těchto změn nebo návrh usnesení (jehož důsledkem by měla být změna stanov).

Podle § 659 odst. 1 ZOK má každý člen družstva právo na vydání kopie zápisu z členské schůze, za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pořízením kopie.

Podle § 697 ZOK v případě konání shromáždění delegátů má každý člen právo na vydání kopie zápisu a všech jeho příloh a podkladů poskytnutých delegátům. Kromě toho, podle § 698 ZOK je povinno představenstvo družstva uveřejnit výsledky jednání a všechna přijatá usnesení shromáždění bez zbytečného odkladu oznámením vyvěšeným na informační desce družstva pod dobu nejméně 60 dnů ode dne konání shromáždění delegátů.

Naproti tomu v případě zápisů z jednání představenstva nebo zápisů z kontrolní komise nestanoví zákon povinnost družstva (či jeho volených orgánů) seznamovat (či seznámit např. na jejich výzvu) členy družstva se zápisem z jednání těchto volených orgánů nebo s podklady projednávanými těmito volenými orgány. Pouze každý člen tohoto voleného orgánu má na základě výslovných ustanovení ZOK právo na vydání kopie zápisu o jednání a rozhodování tohoto voleného orgánu: Podle § 709 odst. 3 ZOK má každý člen představenstva právo na vydání kopie zápisu o jednání a rozhodnutí představenstva a stejně tak podle § 721 odst. 3 ZOK má každý člen kontrolní komise právo na vydání zápisu o jednání a rozhodnutí kontrolní komise.

 

 
Insolvence a exekuce DP PDF Tisk Email
Pátek, 04 Květen 2018 07:31

Insolvenční řízení a exekuce na družstevní podíl

Současná platná legislativa je v případě dlužníka, žijícího v bytovém domě k ostatním spolubydlícím nespravedlivá. Od 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Nejčastěji používaná forma oddlužení je splátkový kalendář. Tento způsob oddlužení zasahuje dlužníkův majetek především do budoucna. Dlužník je povinen měsíčně (po dobu 5 let) splácet nezajištěným věřitelům (tzn. věřitelům, kteří nemají své pohledávky právně zajištěné např. zástavním právem), dle schváleného splátkového kalendáře, nejméně však 30 % z celkového dluhu. Jestliže bylo řádně spláceno, soud může osvobodit dlužníka od zaplacení zbývajících pohledávek. Tím na domě zůstávají neuhrazené finanční prostředky, které nakonec uhradí ostatní, řádně platící spolubydlící v domě, kteří ho nezavinili, nijak se na něm nepodíleli a mají jen tu smůlu, že bydlí v domě s dlužníkem. Další formou oddlužení je zpeněžení majetkové podstaty, což znamená prodej nabytého majetku, který dlužník získal v minulosti. Poslední formou oddlužení je konkurs (nepatrný konkurs). Poslední dobou se čím dál častěji setkáváme s dlužníky, kteří mají nesplacené pohledávky i u jiných věřitelů než je družstvo. U těchto dlužníků je dluh nejčastěji vymáhán prostřednictvím soudního exekutora. Novelou zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu může exekutor dražit nejenom vlastnický byt, jak tomu bylo dříve, ale i družstevní podíl. Co to znamená?

Exekutor má právo požadovat od družstva bezúplatné sdělení údajů o dlužníkovi, zda je členem a nájemcem družstevního bytu. Jedná se o tzv. součinnost. Pokud je dlužník členem a nájemcem družstevního bytu, pak exekutor, po obdržení odpovědi z bytového družstva, vydává exekuční příkaz k postižení družstevního podílu. Po vydání exekučního příkazu se již nesmí s tímto družstevním podílem (tzn. fakticky s družstevním bytem) jakkoliv právně nakládat. Tento zákaz platí jak pro člena družstva, tak i pro správu BD v Orlové. Po právní moci exekučního příkazu může soudní exekutor pokračovat v dražbě, čímž dojde k prodeji družstevního podílu (k prodeji bytu).

Ve většině případů však dluhy družstva nejsou uspokojeny, neboť před pohledávkami družstva mají přednost pohledávky vzniklé z nákladů řízení (tzn. náklady exekutora) nebo zástavní práva z hypotečních úvěrů u bank. Pokud není družstvo v tomto rozvrhovém jednání uspokojeno, musí hledat jiný způsob výkonu rozhodnutí k vymožení dluhu, což je v mnoha případech pro nemajetnost dlužníka obtížné. Jestliže by se dluh nepodařilo vymoci, stává se tento dluh nákladem domu. I v tomto případě jsou spolubydlící domu vystaveni nespravedlivému hrazení dluhu za dlužníka, se kterým mají jen společnou adresu.  Je zapotřebí připomenout, že dražba pro neplacení pohledávek se týká i bytů v osobním vlastnictví.

K ochraně řádně platících členů družstva Svaz českomoravských bytových družstev apeluje na změnu zákona.

 
Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví člena PDF Tisk Email
Pátek, 04 Květen 2018 07:23

Převody družstevních jednotek do osobního vlastnictví členů družstva

Představenstvo Bytového družstva v Orlové schválilo dne 20.04.2017 usnesením č. 57/04/2017 realizaci oprávněných převodů družstevních jednotek do vlastnictví členů družstva pouze v termínu k 31. prosinci kalendářního roku s platností od 1.5.2017 s cílem eliminovat problémy v oblasti vedení účetnictví, daní, případných doplatků úvěrů a vyúčtování služeb. Idividuální převody družstevních jednotek do vlastnictví členů družstvo umožňuje jen tzv. oprávněným členům, a to v případech, kdy člen družstva - nájemce družstevní jednotky vyzval družstvo k uzavření smlouvy o převodu jednotky do jeho vlastnictví, když jednotka se nachází v domě družstva uvedeného v § 24, zákona 72/94 Sb., a to nejpozději do 30. 6. 1995. Družstvo realizuje tyto převody nadále na základě zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (viz přechodná ustanovení § 3028 odst. 3, § 3063 NOZ platného od 1. 1. 2014, resp. zákona 311/2013 Sb., zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů).

 
Dluhy a převod DP PDF Tisk Email
Pátek, 04 Květen 2018 07:14

Dluhy a převod družstevního podílu

Vzájemné dluhy mezi převodcem družstevního podílu a bytovým družstvem (BD) přechází podle § 736 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) na nabyvatele.

§ 736

(2) Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.

Jestliže tedy vlastník družstevního podílu neuhradil své splatné závazky vůči BD související s užíváním družstevního bytu (např. nájemné a platby za služby) a svůj družstevní podíl převede na nabyvatele, bude po převodu družstevního podílu tyto pohledávky BD v první řadě vymáhat po novém nabyvateli družstevního podílu. Vztahuje se to i na případný nedoplatek z vyúčtování plateb za služby. Obdobně však i případný přeplatek z vyúčtování uhradí BD po převodu družstevního podílu nabyvateli nikoliv převodci.

BD nemá povinnost během jednoho zúčtovacího období v souvislosti s převodem provádět vyúčtování zálohových plateb na služby. Úhradu případných dluhů a vyplacení případných přeplatků z vyúčtování by si proto měli převodce i nabyvatel vzájemně sjednat ve smlouvě o realizaci převodu družstevního podílu.

BD nemá povinnost vydávat při převodu družstevního podílu potvrzení o stavu závazků. Přesto považujeme za nezbytné si toto potvrzení vyžádat. BD je svým členům na požádání běžně vystavují.

Je v zájmu převodce, aby veškeré dluhy vyrovnal nejpozději ke dni převodu družstevního podílu a nespoléhal, že dluhy uhradí nabyvatel. Převodce za tyto dluhy podle § 601 odst. 1) ZOK ručí a v případě, že BD je na nabyvateli nevymůže, může je vymáhat po převodci.

 

 
«ZačátekPředchozí123DalšíKonec»

Strana 1 z 3